Att samtala om sexualitet med patienter - Sjuksköterskans förhållningssätt

DSpace Repository

Att samtala om sexualitet med patienter - Sjuksköterskans förhållningssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att samtala om sexualitet med patienter - Sjuksköterskans förhållningssätt
Author Hallin, Malin ; Stenkil, Linnea
Date 2017
English abstract
Background: Sexuality is a basic need for people and an equally important aspect of life as anything else. Sexuality affects human thoughts, actions and feelings and is therefore strongly associated with the experience of both mental and physical health. Therefore, conversations about sexuality and sexual health should be a natural and obvious part of the nurses’ nursing work and the person-centered care Aim: The aim was to highlight nurses’ attitudes to talk about sexuality with patients with a disease. Method: A literature study where qualitative studies were examined to answer the purpose. PubMed, PsycINFO and CINAHL databases were used in the literature search. Following a quality review, ten articles were considered to be of good quality and a data analysis was then conducted. Result: Two overall themes emerged from the analysis, in which the first theme highlighted that sexuality, as a subject is a sensitive and taboo. The second theme highlighted that sexuality is not a priority in daily care work. Conclusion: In conclusion, it was found that the nurse often avoids talking about sexuality with patients and that the nurse is poorly prepared to address the subject. It is important to review how much the subject of sexuality is addressed during basic education for nurses. Education in how sexuality can be influenced by various states of illness and training in talking about sexuality in a relaxed way should be fundamental in the general nurses’ work.
Swedish abstract
Bakgrund: Sexualitet är ett grundbehov hos människan och en lika viktig aspekt av livet som något annat. Sexualiteten påverkar människans tankar, handlingar och känslor och är alltså starkt förknippat med upplevelsen av både psykisk och fysisk hälsa. Därför bör samtal om sexualiteten och sexuell hälsa vara en naturlig och självklar del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete och den personcentrerade vården vid sjukdom. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans förhållningssätt till att samtala om sexualitet med patienter vid sjukdom. Metod: En litteraturstudie där studier med kvalitativ ansats granskades för att besvara syftet. Databaserna PubMed, PsycINFO och CINAHL användes vid litteratursökningen. Efter en kvalitetsgranskning ansågs tio artiklar ha god kvalité och en dataanalys utfördes sedan. Resultat: Två övergripande teman framträdde vid analysen, där det första temat belyste att sexualitet som ämne är ett känsligt och tabubelagt. Det andra temat belyste att sexualitet inte är en prioritet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Konklusion: Sammanfattningsvis framkom det att sjuksköterskan ofta undviker att samtala om sexualiteten med patienter och att sjuksköterskan är dåligt förberedd i att adressera ämnet. Det är viktigt att se över hur mycket ämnet sexualitet berörs under grundutbildningen för sjuksköterskor. Utbildning i hur sexualiteten kan påverkas av olika sjukdomstillstånd samt träning i att samtala om sexualitet på ett naturligt sätt borde vara en grundläggande del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
patienter
samtal
sexualitet
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/22748 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics