Kan vi sluta nu? Jag vill rita!

DSpace Repository

Kan vi sluta nu? Jag vill rita!

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan vi sluta nu? Jag vill rita!
Author Persson, Karoline ; Wilhelmsson, Elisabeth
Date 2017
Swedish abstract
I föreliggande studie har problematiken kring begreppen delaktighet och inflytande studerats. Detta kopplas till att begreppen gärna likställs. Syftet med studien är att undersöka hur pedagogers förhållningssätt kan påverka barns delaktighet och inflytande i lärarstyrda musikaktiviteter. Studien undersöker även om barn kan vara delaktiga trots att de inte ger intrycket av delaktighet i den lärarstyrda musikstunden, något som kan benämnas som ett differentierat deltagande. För att komma fram till studiens syfte har hjälp tagits av studiens frågeställningar. Studiens empiri har samlats in med hjälp av olika metoder som observationer, fältanteckningar och intervjuer med både förskollärare, barnskötare och barn. Studien grundar sig på postmodern och poststrukturell teori ur vilket begreppet diskurs har hämtats. Två centrala begrepp har lånats ur den sociokulturella teorin, artefakt och medierande resurs. Studiens slutliga resultat resulterade i intressanta reflektioner kring pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt i förskolans verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Förskola
Delaktighet
Inflytande
Förhållnignssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/22805 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics