Samverkan - att verka tillsammans. En studie kring vikten av mellanprofessionella relationer

DSpace Repository

Samverkan - att verka tillsammans. En studie kring vikten av mellanprofessionella relationer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samverkan - att verka tillsammans. En studie kring vikten av mellanprofessionella relationer
Author Johansson, Anna ; Nitzsche, Marie
Date 2017
Swedish abstract
Via Delegationen för unga till arbete etablerades på lokal nivå startades en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Då projekttiden var slut beslutades det att fortsätta samverkan som en permanent verksamhet. Vidare utveckling av denna samverkan resulterade i samlokalisering där i huvudsak arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare samt arbetslivssekreterare arbetar i samverkan. Detta för att stötta arbetssökande ungdomar och unga vuxna till att finna meningsfull aktivitet. Utifrån detta väcktes intresset att studera hur samverkan i en samlokalisering som denna kan fungera. I studien har sju kvalitativa intervjuer genomförts med teamkoordinator samt involverade professioner för att beskriva och analysera samt skapa förståelse för hur samverkan mellan olika organisationer och dess professioner kan fungera. Tidigare forskning som behandlas i studien tittar på ledarskap och förutsättningar, olika nivåer på samverkan, gränser samt effekter av samverkan. Denna forskning tillsammans med teorianknytning till organisationsteori samt samverkansteori har bidragit till resultatet. Resultatet visar att det finns ett tydligt huvudmål för den aktuella samverkan. Dock finns det förbättringsutrymme kring struktur och arbetssätt för de involverade professionerna i verksamheten samt deras dagliga arbete. Vidare visar studiens resultat att de involverade professionerna har skapat en fungerande samverkan kring målgruppen där både en styrka och en svaghet kan ses. Styrkan bygger på den goda relation professionerna skapat sinsemellan. Svagheten syftar till denna relation då den är personbunden vilket kan bli sårbart vid eventuella personalförändringar. Målgruppen som samverkan kretsar kring upplevs positiva av de involverade professionerna. De tror att de korta vägarna och det professionella bemötandet bidrar till deltagarnas upplevelse.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ledning
Organisation
Profession
Samlokalisering
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/22837 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics