"När är det min tur att bestämma"? - En fallstudie kring barns möjligheter och svårigheter till inflytande i förskolan.

DSpace Repository

"När är det min tur att bestämma"? - En fallstudie kring barns möjligheter och svårigheter till inflytande i förskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "När är det min tur att bestämma"? - En fallstudie kring barns möjligheter och svårigheter till inflytande i förskolan.
Author Wahlberg, My ; Rosengren, Jessica
Date 2017
Swedish abstract
Vi har många gånger upplevt att barns försök till att påverka sin verksamhet inte har tagits hänsyn till, därför är barns inflytande i förskolan det ämne som blev studiens inriktning. Denna studie har utförts på en förskola i södra Skåne, där syftet varit att undersöka vilka möjligheter barnen har till inflytande i förskolan. Studien är en kvalitativ studie och empirin har samlats in genom en semistrukturerad intervju med två förskollärare och genom observationer i barngruppen. Dessutom har vi genomfört ostrukturerade intervjuer med barn. Materialet har sedan analyserats utifrån Foucaults maktperspektiv som är arbetets teoretiska utgångspunkt, där de centrala begreppen varit normalisering och disciplinering. Två olika delaktighetsstegar används också i analysen för att kunna urskilja och undersöka delaktigheten i förskolan. Den tidigare forskningen berör begreppen inflytande, delaktighet och demokrati. Dessa begrepp används för att sätta studiens resultat i ett större sammanhang. Resultatet av analysen visar att förskollärarna i studien anser att struktur och rutiner är betydelsefulla för barnen då de får en förberedelse för skolans värld och en förståelse för vad det innebär att ingå i ett kollektiv. Resultatet visar också att möjligheten till barns inflytande och delaktighet är något som är situationsbundet. Pedagogernas förhållningssätt är också något som blir avgörande för om barnen ges eller inte ges inflytande, på så sätt blir barnen beroende av hur förskollärarna anser att verksamheten ska se ut. Studien kommer även fram till att de rådande normerna har stor påverkan för hur barn förhåller sig till sin omgivning och ändras normerna så anpassar barnen sig också efter dem.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Demokrati
Disciplinering
Förskola
Inflytande
Makt
Normalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/22864 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics