Två kategorier av förskollärare och deras syn på leken, lärandet och miljön

DSpace Repository

Två kategorier av förskollärare och deras syn på leken, lärandet och miljön

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Två kategorier av förskollärare och deras syn på leken, lärandet och miljön
Author Haraldsson, Lene
Date 2006
English abstract
För att få större kunskap om hur olika förskollärare ser på förskoleklassen tas i föreliggande examensarbete upp sju olika förskollärares uppfattning av förskoleklassen. Dessutom behandlas frågan miljöpåverkan också. Mitt sammantagna intryck är att det skiljer sig åt. En del förskollärare är mer influerade av att vistas i en skolmiljö än andra, och att det är mycket upp till den enskilde förskolläraren vad han eller hon tycker är viktigt. Jag upplevde också att de förskollärare som inte arbetade i förskoleklassen var mer kritiska till förskoleklassen är de som själva arbetade i en.
Swedish abstract
De största likheterna i svaren från min undersökning var att alla sju förskolelärarna ansåg att inte alla barn var tillräckligt mogna för att gå i förskolklass. Sex av de sju förskolelärarna ansåg också att den fysiska miljön var bättre i förskolan. Jag upplevde att de förskollärare som arbetar på förskolan är mer tveksamma till förskoleklassen än de som själv jobbar i en. En förskollärare kunde t.ex. inte se några fördelar alls, medan de andra två kunde se fördelen med att barnen fick umgås med andra i sin egen ålder. Det är bara en av förskolelärarna som känner att hon har blivit påverkad i sin yrkesroll av att sexåringarna försvann från förskolan. När det gäller barnens lärande uppfattar jag det som om att alla tre förskollärarna från förskolan är mer positiva till sitt eget sätt att lära ut genom att uppmuntra barnens starka sidor och att ge barnen inflytande än vad de föreställer sig att de gör i förskoleklassen. Jag tyckte mig se en stor skillnad på hur förskolelärarna i förskolan och förskolelärarna i förskoleklassen ser på lekens betydelse för inlärning. Förskolelärarna från förskolan framhävde mycket mer att det är genom den fria leken barnen lär sig, bearbetar sina intryck och tränar sig på att ta egna initiativ än vad de förskollärare som arbetar i förskoleklassen gjorde. Även om alla sju tyckte att den fria leken var viktig. Alla fyra förskollärare som arbetar i förskoleklassen såg mycket positivt på sitt arbete och ansåg alla att det är en pedagogisk vinst för barnen att gå i förskoleklass. Jag uppfattade det som om att det var svårt för förskolelärarna i förskoleklasserna att inte bli påverkade av att de var i en skolmiljö även om de alla sa sig lägga vikt vid att använda sig av förskolepedagogik. Jag upplevde också att de hade väldigt stor frihet när det gällde sättet de ville arbeta på. Ingen av dem upplevde att de hade några speciella krav på sig när det gällde vad barnen skulle lära sig, utan det var mycket upp till vad de själva ansåg för viktigt att lära ut.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskoleklass
förskollärare
sexåringar
skolmiljö
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/2288 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics