Barnsyn och kvalitet i förskolor ur föräldrarnas perspektiv

DSpace Repository

Barnsyn och kvalitet i förskolor ur föräldrarnas perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnsyn och kvalitet i förskolor ur föräldrarnas perspektiv
Author Zhong, Jecci
Date 2017
Swedish abstract
Denna uppsats är ett examensarbete baserat på enkätundersökning om hur föräldrar till barn i förskoleåldern uppfattar kvaliteten i den förskolan deras egen/egna barn befinner sig i. Genom att uppmärksamma hur konstruktioner av kvalitet framträder i föräldrars beskrivning kan även deras barnsyn utläsas. Vad är viktigt för föräldrarna? Att ta reda på detta kan en slutsats dras kring hur föräldrarna ser på sina barn. Studien har en socialkonstruktivismanalytisk ansats som utgör både teori och metod. Studien bygger på Wennerberg & Nilsson (2001) socialkonstruktivism teorin som påpekar att språket som vi använder oss av är socialt konstruerade. Uppsatsen är både kvantitativ och kvalitativ i den meningen att frågor i enkäten består både av slutna och öppna frågor. Det empiriska materialet i uppsatsen bygger på 42 enkäter från föräldrarna i pappersform och online form. Vid sammanställningen av svaren går det att se hur föräldrarna uttrycker olika åsikter kring vad som utgör och påverka förskolans kvalitet. Fyra faktorer framträder mest bland de tillfrågade kring vad de upplever som viktigast. • Barngruppsstorlek • Barns välmående • Lärande • Lämpliga egenskaper hos personalen såsom utbildning, engagemang och närvarande. Jämförelsevis visade det sig i analysdelen att betoningen för lärande är mer framträdande än för omsorg. Olika barnsyn kan urskiljas ur föräldrarnas svar. Barn som varande, barn som projekt, barn som en medmänniska och barn som både är skört eller stark.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Kvalitet i förskolor
föräldrarnas perspektiv
barnsyn
enkätundersökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/22920 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics