Manliga cancerpatienters upplevelse av vård ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Manliga cancerpatienters upplevelse av vård ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Manliga cancerpatienters upplevelse av vård ur ett genusperspektiv
Author Nilsson, Curt ; Sipola, Thomas
Date 2006
English abstract
Interaction between nurse and patient influence the experience of care. The experience of care is there for an important component for the patient and his/her health condition. The aim of this study is to examine whether there are gender related circumstances that effects male patients experience of care. Theoretical framework for the study is Madeleine Leiningers Transcultural nursing and foremost her sunrise model that inspired the authors both regarding the manufacturing of the questionnaire, analyses and interpretation of the material. The method is an empirical study that handles sixteen questioner answers from an oncholgical clinic in Skåne. Despite reduction and a small population some nuances and spectra about male patients experience of care, have been able to descry. The result answers however doubtfully if gender related relations between female nurse and male patient exists. Several ideas have on the other hand emerged in this study that entice to further research.
Swedish abstract
Interaktion mellan sjuksköterska och patient påverkar upplevelsen av vård. Upplevelsen av vården är således en betydelsefull komponent för patienten och dess hälsotillstånd. Syftet med denna studie var att undersöka om det finns genus relaterade förhållande som påverkar manliga patienters upplevelse av vård. Teoretisk ram för arbetet är Madeleine Leiningers Transkulturell omvårdnad och då främst hennes sunrise modell som inspirerat författarna både beträffande enkätframställan, analys och tolkning av materialet. Metoden är en empirisk studie som behandlar sexton enkätsvar från onkologisk klinik i Skåne. Bortfall och litet underlag till trots har vissa nyanser och spektra kring manliga patienters upplevelse av vård, gått att skönja. Resultatet svarar däremot tveksamt på om genusrelaterade relationer mellan kvinnlig sjuksköterska och manlig patient föreligger. Flera uppslag har däremot framkommit i denna studie som lockar till mer ingående forskning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Empirisk
enkät
genus
kvantitativ
manliga patienter
sjuksköterska
upplevelse av vård
Handle http://hdl.handle.net/2043/2295 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics