Förskollärares och barnskötares föreställningar om och agerande i den fria leken

DSpace Repository

Förskollärares och barnskötares föreställningar om och agerande i den fria leken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares och barnskötares föreställningar om och agerande i den fria leken
Author Alm, Jennie ; Vingqvist, Emma
Date 2006
English abstract
Preschool teachers´ and child minders´ ideas on and acting in "free play" in preschool.
Swedish abstract
Vi, Emma Vingqvist och Jennie Alm, har i vår studie, Förskollärares och barnskötares föreställningar om och agerande i den fria leken i förskolan, valt att studera fyra stycken förskollärare samt fyra stycken barnskötare på förskolan Bondgården i Malmö. Studiens syfte är att visa pedagogernas föreställningar kring sin roll i den fria leken samt deras agerande i den, men också att se om pedagogerna skiljer på begreppen fri lek och lek. Ett annat syfte med undersökningen är att se om den fria leken är kopplad till det som står i Läroplanen för förskolan samt om den på något sätt tas tillvara på, i form av exempelvis dokumentation. Vår tanke med studien är dessutom att undersöka om det finns några skillnader mellan förskollärarnas samt barnskötarnas föreställningar. I kunskapsbakgrunden beskrivs skillnader mellan begreppen fri lek och lek, olika lekkategorier, den fria lekens betydelse för barnen samt pedagogernas förhållningssätt till den fria leken utifrån främst från Knutsdotter Olofssons och Hangård Rasmussens teorier och forskning. I resultatet som till större delen är baserat på de intervjuer som vi har gjort angående pedagogernas föreställningar kring den fria leken och de delar som vi har valt att studera mer ingående, fann vi olika kategorier. I dessa kunde vi inte urskilja förskollärarnas samt barnskötarnas föreställningar från varandra utan det fanns föreställningar från båda parter i kategorierna. Det som däremot visade sig var, att förskolläraren och barnskötaren som arbetade på samma avdelning hade snarlika föreställningar om våra frågeställningar. Det visade sig under observationerna bland annat att pedagogerna var mer aktiva i den fria leken på de avdelningar som till största delen bestod av småbarn. Kopplingen mellan den fria leken och Läroplanen för förskolan var inte tydlig från pedagogerna själva men däremot fann vi, när vi gjorde vår analys, att det fanns kopplingar mellan Läroplanen och den fria leken på minst två av avdelningarna. Detta genom att den fria leken tas tillvara på ett sådant sätt att den inspirerar den vuxenplanerade verksamheten i form av olika teman. Pedagogerna skilde också på begreppen fri lek och lek. Den fria leken är den lek där barnen får bestämma lekens innehåll själva och den har inga förutbestämda regler medan begreppet lek är en lek som är styrd och har regler som ska följas. Nyckelord: Barnskötare, Deltagande, Fri lek, Förskollärare
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language other (iso)
Subject barnskötare
deltagare
fri lek
förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/2301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics