Det spelar roll / It matters

DSpace Repository

Det spelar roll / It matters

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Det spelar roll / It matters
Author Wijk, Josefin ; Lindberg, Elin
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att undersöka hur ett urval av vårdnadshavare och pedagoger i den svenska förskolan beskriver den samverkan som enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) ska bedrivas mellan hem och förskola. Som teoretisk utgångspunkt används Bourdieus begrepp socialt rum, kapital och habitus med vilka förutsättningarna för samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare kan förstås. För insamlandet av material har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra pedagoger på två olika förskolor samt fyra vårdnadshavare med barn på fyra olika förskolor. Resultatet av vår studie visar att synen på förskolan, engagemang och bemötande är avgörande för förtroendet, vilket i sin tur har betydelse för hur samverkan mellan pedagog och vårdnadshavare upplevs. Relationen mellan pedagog och vårdnadshavare tycks påverkas av statussymboler som även tillskrivs värde i andra sammanhang. Slutsatsen är att även om pedagogers och vårdnadshavares kapital skiljer sig från varandra förenas de genom det habitus som intresset för barnet bildar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Barnskötare
Bemötande
Bourdieu
Engagemang
Förskola
Förskollärare
Förtroende
Habitus
Kapital
Pedagog
Samverkan
Socialt rum
Vårdnadshavare
Handle http://hdl.handle.net/2043/23010 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics