Regeringen ser den kraft som idrotten är

DSpace Repository

Regeringen ser den kraft som idrotten är

Details

Files for download
Icon
Regeringen ser den ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Regeringen ser den kraft som idrotten är
Author Ekholm, Katarina ; Palmgren, Louis
Date 2017
English abstract
The Swedish government consider the sports movement to be a platform for integration of newly arrived. Because of this, the government wants to increase the financial support to allow the sports movement to develop their business. Therefore, the purpose of this study is through content analysis of public documents examine how the concept of integration is filled with meaning in Swedish sports. The study show that in the concept of integration power appears, in a way that it is given legitimacy. The meaning of the concept of integration is about legitimizing the sports movement, its obvious place, its ability, its knowledge and its inherent power.
Swedish abstract
Den svenska regeringen anser att idrottsrörelsen är en plattform för integration av nyanlända. På grund av detta vill regeringen utöka sitt ekonomiska stöd till idrotten för att ge idrottsrörelsen möjlighet att utveckla sin verksamhet och dess arbete med integration. Sedan länge har det funnits föreställningar om idrottens betydelse som gränsbrytare och samlande när det gäller samhällets olika sociala klasser. Dessa föreställningar kring idrotten har gjort att staten sedan lång tid tillbaka gett idrottsföreningar ekonomiskt stöd. Med detta som bakgrund är syftet med denna studie att genom innehållsanalys av offentliga tryck granska hur begreppet integration fylls med mening inom svensk idrott. Nio olika offentliga tryck har analyserats. Utifrån våra frågeställningar och valda teorier har ett antal frågor arbetats fram för att kunna samla in empiri från urvalet. Därefter har vi tolkat empirin för att kunna urskilja mönster och teman. För att kunna formulera tydligare mönster och teman har vi sedan analyserat dessa utifrån Foucault ́s teorier kring makt, diskurs och governmentality samt Carol Bacchis teoretiska metod ”What’s the problem represented to be?”. Det som blir synligt i resultatet är att det finns någonting outtalat kring vad som ska ske när man talar om integration, och detta outtalade begränsar den som står utanför idrotten från just idrotten. Den som begränsas framstår vara personer med annan etnisk bakgrund, tillhörighet och kultur än idrotten, vilket är ett särskiljande som ger idrotten makt i form av legitimitet. Men även denna makt är begränsad, då idrotten endast ges denna makt under förutsättning att man håller sig inom vissa ramar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 62
Language swe (iso)
Subject content analysis, discourse, governmentality, integration, newly arrived, public documents, sport
diskurs, governmentality, idrott, innehållsanalys, integration, nyanlända, offentliga tryck
Handle http://hdl.handle.net/2043/23083 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics