Agentverksamheten och dess påverkan på svensk elitfotboll

DSpace Repository

Agentverksamheten och dess påverkan på svensk elitfotboll

Details

Files for download
Icon
Bachelor thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Agentverksamheten och dess påverkan på svensk elitfotboll
Author Andersson, Kehan ; Fathers, Philip
Date 2017
English abstract
Football agents have been portrayed negatively for a long time and in some cases the profession's existence and place within the elite football has been questioned. Claims that agents "steal" from football and that they shouldn’t have a place within this industry has attracted media attention and debates over the years. Agents have been forced to defend their profession when they’ve been standing all alone on this worldwide market. We ask ourselves the questions of how and why it has become like this. We want to try to clear the discussion of rumours and prejudices and report what the agent operation actually contributes with. The purpose of this study is to clarify the elite football's agent operation and illustrate how this activity affects the development of the Swedish elite football at both national level, individual level and economically. We have three main questions in this study: • How is the agent business designed and what does the relationship between agent, player/club look like? • What is the role of the agent business and how is the Swedish elite football affected by this activity? • Does the abolition of the agent license have any significance on the Swedish elite football when it comes to relation and influence, and in such cases how? The study is based on the qualitative interviews we conducted with five football agents and five club representatives who are currently highly active in the Swedish elite football. The theoretical point of departure for the study is the professionalization and commercialization of the elite football. There are split opinions about the existence and usefulness of the football agent operation, something that the abolition of the agent license has further contributed to. It is clear, however, that the agents' role has grown stronger and that they have become a vital part of the Swedish elite football where they contribute to the market, the interests of players and an improved economy. Keyword: Agent operation, football agent, agent license, commercialization, professionalization, football, club representatives.
Swedish abstract
Fotbollsagenter har under en längre tid framställts negativt och i en del fall har yrkets existens och plats inom elitfotbollen ifrågasatts. Påståenden om att de “stjäl” från fotbollen och att de inte har något i fotbollen att göra har väckt medial uppmärksamhet och debatter genom åren. De har länge stått ensamma på denna världsomspännande marknad och behövt försvara sitt yrke. Vi ställer oss frågan om hur och varför det har blivit så här. Vi vill försöka rensa diskussionen från rykten och fördomar och redovisa det som agentverksamheten faktiskt bidrar med. Syftet med denna studie är att konkretisera elitfotbollens agentverksamhet och belysa hur denna verksamhet påverkar den svenska elitfotbollens utveckling både på nationell och individnivå samt ekonomiskt. Vi har utgått ifrån tre olika frågeställningar i studien och dessa lyder som följande: • Hur är agentverksamheten utformad och hur ser relationen mellan agent, spelare/ klubb ut? • Vilken roll fyller agentverksamheten och hur påverkas den svenska elitfotbollen i relation till denna verksamhet? • Har avskaffandet av agentlicensen någon betydelse i relation och påverkan till den svenska elitfotbollen, och i sådana fall hur? Studien grundar sig på de kvalitativa intervjuer som vi genomfört med fem fotbollsagenter och fem klubbrepresentanter som i dagsläget är verksamma inom den svenska elitfotbollen. Den teoretiska utgångspunkten för studien är elitfotbollens professionalisering och kommersialisering vilka vi förstår som de grundläggande faktorerna till den fotbollsindustri vi idag har. Resultaten visar att det finns delade meningar i fråga om agentverksamhetens existens och nytta, något som avskaffandet av agentlicensen har bidragit ytterligare med. Det framgår trots detta tydligt att agenternas roll vuxit sig starkare och att de har blivit en vital del av svensk elitfotboll där de bidrar till marknaden, spelarnas intressen samt en förbättrad ekonomi. Nyckelord: Agentverksamhet, fotbollsagent, agentlicens, kommersialisering, professionalisering, fotboll, klubbrepresentant.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fotbollsagent
Agentverksamhet
Agentlicens
Fotboll
Klubbrepresentant
Kommersialisering
Professionalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/23085 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics