TELEFONRÅDGIVNING: EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER

DSpace Repository

TELEFONRÅDGIVNING: EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title TELEFONRÅDGIVNING: EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER
Author Pålsson, Ulrika ; Bergendahl, Felicia
Date 2017
English abstract
Background: Telephone consulting is a field that constantly grows within health care. The aim of telephone consulting is to make an assessment regarding which health needs that exists, give advice, and refer the care seekers to the appropriate healthcare provider. The work as a telenurse can be complex with high demands. Clinical experience can therefore facilitate in many regards. Aim: The aim was to compile nurses experiences of telephone consulting. Method: A qualitative literature review was done containing ten scientific articles that has been reviewed, analyzed and compiled. The databases CINAHL and PubMed was used for data collection. Findings: In the result six different themes emerged. Examples of themes caught are among others to give and receive advice, documentation and compututerized decision support and to be aware of the stress. To show emphaty and to build trust with the care seeker were important to win their confidence and in that way facilitate the telephone consulting. The computerized decision supports were commended but was also seen as an obstacle when the personal experience were of a different opinion. Conclusion: Nurses often experienced the work of telephone consulting as rewarding and something that benefited their skills development. However, it could also be stressful and experienced as problematic as resources were limited. To read in and interpret what the care-seeking was conveyed was essential because the visual clues were lacking.
Swedish abstract
Bakgrund: Telefonrådgivning är ett område som ständigt växer inom sjukvården. Telefonrådgivningens syfte är att göra en bedömning avseende vilket vårdbehov som finns, ge råd, samt hänvisa den vårdsökande till rätt vårdinstans. Arbetet som telefonsjuksköterska kan vara komplext med höga krav. Klinisk erfarenhet kan således underlätta i många avseenden. Syfte: Syftet var att sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning. Metod: En kvalitativ litteraturstudie har genomförts innehållande tio vetenskapliga artiklar som har granskats, analyserats och sammanställts. Databaserna CINAHL och PubMed användes för datainsamling. Resultat: I resultatet framkom sex teman. Exempel på teman som fångats är bland annat att ge och ta råd, dokumentation och datoriserade beslutsstöd och att medvetandegöra stressen. Att visa empati och bygga tillit med den vårdsökande var viktigt för att vinna dennes förtroende och på så vis underlätta samtalet. De datoriserade beslutsstöden lovordades men ansågs även vara ett hinder vissa gånger när den personliga erfarenheten var av annan åsikt. Konklusion: Sjuksköterskorna upplevde ofta arbetet med telefonrådgivning som givande och något som gynnade deras kompetensutveckling. Det kunde emellertid även vara stressigt och upplevas som problematiskt då resurserna var begränsade. Att läsa in och tolka vad den vårdsökande förmedlade var essentiellt eftersom de visuella ledtrådarna saknades.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Erfarenheter
Sjuksköterska
Telefonrådgivning
Tele omvårdnad
Telefonsjuksköterska
Experiences
Nurse
Telephone consulting
Telenurse
Telenursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/23123 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics