"Gilla, dela och kommentera" - En studie om hur kommunikationskanaler kan användas i marknadsföringssyfte inom kultursektorn

DSpace Repository

"Gilla, dela och kommentera" - En studie om hur kommunikationskanaler kan användas i marknadsföringssyfte inom kultursektorn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Gilla, dela och kommentera" - En studie om hur kommunikationskanaler kan användas i marknadsföringssyfte inom kultursektorn
Author Bergentoft, Frida
Date 2017
English abstract
It is difficult to market culture in an optimal way with offering so interesting that they attract people from the entertainment offerings offered at home. It is therefore important to create marketing that is for the primary target audience. Using media technology choices for the right audience, cultural marketing is becoming increasingly effective. Activities that convey their message through custom channels on consumer terms create increased reliability. The purpose of this paper is to investigate how cultural activities using strategies based on media technology choices can achieve increased reach. At the same time, the study aims at investigating how culture consumers look at current marketing techniques and how they want to be handed de information about future events in the future. In order to achieve the purpose of this paper, qualitative interviews have been conducted. In total, four people in three different cultural activities in Halmstad have been interviewed. In order to create an overview of cultural consumer ́s thought on cultural marketing, a survey was also conducted. The interviews along with the anchoring in the theoretical reference frame, answers the current questions: How can active planning and selection of marketing techniques affect the information area of cultural activities? How do consumers react to cultural activities marketing techniques and choice of publishing channels? The conclusion is the strategic foundation work is important for the development and success of cultural activities. With the help of a target group analyzes, activities can pinpoint the exact age of their target audience, enabling activities to meet consumers on their terms. There are no technologies and channels that are generally adapted to cultural marketing. The media technology choices are entirely based on the need of the target group, which means that marketing strategies vary depending on the primary target group of cultural activities.
Swedish abstract
Det är i dagsläget svårt att marknadsföra kultur på ett optimalt vis med erbjudande så intressanta att de lockar människor från underhållningsutbudet som erbjuds i hemmen. Det är därmed betydelsefullt att skapa marknadsföring som är till för den primära målgruppen. Med hjälp av medietekniska val anpassade för rätt målgrupp blir kulturmarknadsföringen allt mer effektiv. Verksamheter som förmedlar sitt budskap via anpassade kanaler, på konsumenternas vilkor skapar en ökad trovärdighet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kulturverksamheter med hjälp av strategier baserade på medietekniska val kan uppnå ökad räckvidd. Samtidigt syftar studien till att undersöka hur kulturkonsumenterna ser på de stundande marknadsföringsteknikerna samt hur de önskar få information om kommande evenemang i framtiden. För att uppnå uppsatsens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. Totalt sätt har fyra personer på tre olika kulturverksamheter i Halmstad intervjuats. I syfte att skapa en överblick över kulturkonsumenternas tankar om kulturmarknadsföring utfördes även en enkätundersökning. Intervjuerna tillsammans med enkätundersökningen skapade det empiriska materialet som tillsammans med förankringen i den teoretiska referensramen besvarar de aktuella frågeställningarna: Hur kan en aktiv planering samt val av marknadsföringstekniker påverka kulturverksamheters informationsräckvidd? Hur reagerar konsumenter på kulturverksamheters marknadsföringstekniker och val av publiceringskanaler? Slutsatsen är att strategiskt grundarbete är betydande för kulturverksamheters utveckling och framgång. Med hjälp av målgruppsanalyser kan verksamheter peka ut den exakta åldern på sin målgrupp vilket möjliggör att verksamheterna kan möta konsumenterna på deras vilkor. Det finns inga tekniker och kanaler som är allmänt anpassade för kulturmarknadsföring. De medietekniska valen baseras helt målgruppens behov vilket innebär att marknadsföringsstrategierna varierar beroende på kulturverksamheters primära målgrupp.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Marknadsföring
Annonsering via Facebook
Mun-mot-mun metoden
Marknadsföringsstrategi
Direktmarknadsföring
Handle http://hdl.handle.net/2043/23158 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics