ÄLDRE KVINNORS ORO ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT. PÅVERKAS ORON AV ÅNGESTBENÄGENHET OCH SOCIALA NÄTVERK?

DSpace Repository

ÄLDRE KVINNORS ORO ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT. PÅVERKAS ORON AV ÅNGESTBENÄGENHET OCH SOCIALA NÄTVERK?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ÄLDRE KVINNORS ORO ATT UTSÄTTAS FÖR BROTT. PÅVERKAS ORON AV ÅNGESTBENÄGENHET OCH SOCIALA NÄTVERK?
Author Banusic, Eleonora
Date 2017
English abstract
The paradox is clear: elderly have the highest fear of crime even though they have the lowest risk to actually get exposed to crime. Especially women report high fear of crime. This study aims to explore the affect of trait anxiety and social relationships on fear of crime. The problem statement is: what affect has trait anxiety and social networks on fear of crime among older women? The result of this study found a positive association between anxiety and fear of crime. Social network had also an positive affect on fear of crime. The conclusion of this study is that there is a association between fear of crime and anxiety but that anxiety is more frequent. More studies on the association between social network and fear of crime needs to be made.
Swedish abstract
Paradoxen är tydlig: äldre är mest oroliga över att utsättas för brott trots att de löper minst risk att faktiskt utsättas för brott. Denna oro är speciellt hög hos äldre kvinnor. Denna studie ämnar att undersöka om ångestbenägenhet och sociala nätverk har en påverkan på oro för brott. Frågeställningen lyder enligt följande: Vilken påverkan har ångestbenägenhet och sociala nätverk på oron att utsättas för brott hos kvinnor äldre kvinnor? Studiens resultat fann ett positivt samband mellan oro övergående i ångest och oro för brott. Sociala nätverk hade även en positiv effekt på oro för brott. Slutsatsen av denna studie är att det finns ett samband mellan oro för brott och ångestbenägenhet men att den sistnämnda existerar i högre grad. Ytterligare studier måste tillämpas kring sambandet mellan sociala nätverk och oro för brott.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Hospital Anxiety Depression Scale
Rädsla för brott
Sociala nätverk
Ångestbenägenhet
Äldre kvinnor
Handle http://hdl.handle.net/2043/23240 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics