Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring

DSpace Repository

Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring
Author Andersson, Josefin ; Brinte, Mikaela
Date 2017
English abstract
Abstract Title: The link between formal leaders’ communication styles and rhetoric Subtitle: In a context of organizational change Authors: Josefin Andersson and Mikaela Brinte Advisor: Jean-Charles Languilaire Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits, Spring 2017 Key words: Formel leaders, Communication style, Rhetoric, Ethos, Pathos, Logos, Organizational change Purpose: The purpose of the study is to explain the link between formal leaders’ communication styles and rhetoric, in a context of organizational change. Theoretical framework: The study is based on a theoretical framework created from existing theory of formal leaders' communication styles in organizational change as well as the studies own definitions of Ethos, Pathos and Logos based on existing research in the field of organization and leadership. Method: Qualitative data were collected using a qualitative method based on the study's analytical tools. The collected data were then analyzed qualitatively to answer the purpose of the study. Empirical foundation: Empirical data were collected through semi structured interviews with six different leaders in medium-sized companies in Skåne. Conclusion: After analyzing collected data, we were able to explain the link between formal leaders' communication styles and rhetoric in organizational change. We also found a, for the study, new communication style. The result is illustrated in Figure 8.
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik Undertitel: I en kontext av organisationsförändring Författare: Josefin Andersson och Mikaela Brinte Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp, VT 2017 Nyckelord: Formella ledare, Kommunikationsstilar, Retorik, Ethos, Pathos, Logos, Organisationsförändring Syfte: Syftet är att förklara länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring. Teoretisk referensram: Studien utgår ifrån ett analysverktyg baserat på befintlig teori om formella ledares kommunikationsstilar vid organisationsförändring samt sammanfattande definitioner av Ethos, Pathos och Logos med utgångspunkt i befintlig forskning inom området organisation och ledarskap. Metod: Kvalitativ data har samlats in med hjälp av en kvalitativ metod med utgångspunkt i studiens analysverktyg. Insamlad data har sedan analyserat på ett kvalitativt sätt för att kunna besvara studiens syfte. Empiri: Empiri har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer med sex olika ledare på medelstora företag i Skåne. Slutsats: Efter att ha analyserat insamlad data kunde vi förklara länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik vid organisationsförändring. Vi fann även en för studien ny kommunikationsstil. Resultatet illustreras i figur 8.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Formella ledare
Kommunikationsstilar
Retorik
Ethos
Pathos
Logos
Organisationsförändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/23278 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics