Stress hos sjuksköterskor. En litteraturstudie om faktorer som ligger bakom stress och hur de hanteras

DSpace Repository

Stress hos sjuksköterskor. En litteraturstudie om faktorer som ligger bakom stress och hur de hanteras

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stress hos sjuksköterskor. En litteraturstudie om faktorer som ligger bakom stress och hur de hanteras
Author Siig, Catherine ; Olander, Susanna
Date 2004
English abstract
The purpose of this study is to illustrate different stress induced situations and coping strategies to master the work related stress among nurses. The research questions are: Which factors cause the stress for nurses in health care practice? Which coping strategies are used by nurses in stressed situations? The method is a literature review which is based upon thirteen scientific standards of quality and are the material for the conclusions of this study. The theoretical frame of reference is Antonovsky´s perspective on health, KASAM. The findings of this study show five themes that cause stress. These are: lack of time, lack of appreciations, lack of resources, interactions among people and feeling of powerlessness. Two themes are also added on how the stress is handled. They are established and alternative strategies.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa olika stressframkallande situationer och copingstrategier för att bemästra den arbetsrelaterade stressen hos sjuksköterskor. Forskningsfrågorna är: Vilka faktorer ligger bakom stress för sjuksköterskor inom vården? Vilka copingstrategier använder sjuksköterskor i stressade situationer? Metoden är en litteraturstudie, som är baserad på tretton vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen är Antonovskys syn på hälsa, KASAM. Resultatet av denna studie visar fem teman som orsakar stress. Dessa är: brist på tid, brist på uppskattning, brist på resurser, interaktioner människor emellan och känsla av maktlöshet. Tillkommer gör även två teman om hur stressen hanteras. De har benämnts som: vedertagna och alternativa strategier.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
sjuksköterskor
stress
litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/2329 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics