Intergrering av grundsärskola i grundskola, en studie om integrering och inkludering

DSpace Repository

Intergrering av grundsärskola i grundskola, en studie om integrering och inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Intergrering av grundsärskola i grundskola, en studie om integrering och inkludering
Author Khammo, Amira
Date 2017
English abstract
Abstract The aim of this study is to investigate how integration work has evolved over time. In this study, four interviews have been conducted with two special educators and two principals from different schools and municipalities. These respondents describe their perceptions and experiences regarding integration work, by talking about how this work is carried out in their schools. To analyze the material, the cooperation perspective and the theory of the near development zone have been applied. The results show that the level of integration work vary widely between respondents' schools. There are schools that have a local integration, with a social integration just started. These differences are due, among other factors, to insufficient cooperation and cooperation skills in both school forms, as well as the willingness of those involved. The study also discusses the pros and cons of integration, as well as possibilities and obstacles to integration. Respondents' responses varied around their perceptions of the concept of integration, where some perceived it as positive while others as negative. Keywords: pupils in need of special support, elementary school, integration, inclusion, barriers, opportunities, advantages, disadvantages, cooperation.
Swedish abstract
Abstract Syftet med studien är att undersöka hur integreringsarbete har utvecklats över tid? I denna studie har fyra intervjuer skett med två specialpedagoger och två rektorer som finns på olika skolor och kommuner. Dessa respondenter redogör för deras uppfattningar, upplevelser och erfarenheter kring integreringsarbete. Detta genom att tala om hur integreringsarbete ser ut i deras skolor. För att analysera insamlings materialet har samverkansperspektiv och teorin om den nära utvecklingszonen tillämpats. Resultaten visar att integreringsarbete och dess nivå varierar mycket mellan respondenternas skolor. Där finner man skolor som har fortfarande en lokal integrering till skolor med en påbörjad social integrering. Dessa skillnader bland annat beror på bristande samverkan och samverkanskompetens inom båda skolformerna, samt viljan hos de inblandade aktörerna. I studiens diskuteras även för- och nackdelar med integrering samt möjligheter respektive hinder vid integrering. Respondenternas svar varierade kring deras uppfattningar av begreppet integrering, där vissa uppfattade det som positiv medan andra bara som negativt. Nyckelord: elever i behov av särskilt stöd, grundsärskola, integrering, inkludering, hinder, möjligheter, fördelar, nackdelar, samverkan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject elever i behov av särskilt stöd
grundsärskola
integrering
inkludering
hinder
möjligheter
fördelar
nackdelar
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/23301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics