Skönlitteratur som läromedel i SO-ämnena

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteratur som läromedel i SO-ämnena
Author Paulsson, Klara
Date 2017
Swedish abstract
Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på hur lärare använder den skönlitterära boken i SO-ämnena. Utifrån de didaktiska frågorna Varför, Vad, Hur och För Vem? har jag genom kvalitativa intervjuer undersökt sex lärares, i årskurs 1-6, arbete med skönlitteratur i SO. Undersökningen genomfördes utifrån semistrukturerade intervjuer där intervjuguiden bestod av öppna frågor med tydlig koppling till problemställningen. Eftersom flera undersökningar visar att elevers läs och skrivutveckling behöver utvecklas och att det är alla lärares ansvar att se till så att detta sker ansåg jag det intressant att undersöka hur verksamma lärare arbetar med detta, utifrån den skönlitterära boken. Resultatet visar att lärarna ser flera anledningar till att använda skönlitteratur i SO-ämnena. De tar bland annat upp för att stärka både läsförmågan och läsförståelsen men även för att använda den skönlitterära boken som en möjlig källa till kunskap. Lärarna ser också fördelar som att den språkliga förmågan stärks med nya ord och begrepp, de utvecklar sin fantasi och genom karaktärer kan de identifiera sig och prata om svåra frågor. Undervisningen blir roligare, mer lustfylld och eleverna upptäcker också att det finns en glädje i att läsa. Skönlitteraturen arbetas oftast med i ett tema eller arbetsområde där den sätts i ett sammanhang och där boken får en mening. Lärarna är på så vis medvetna om vilken litteratur de väljer att arbeta med, där valen är förankrade i temat men också i elevernas förutsättningar, intresse och erfarenheter. För att eleverna ska utveckla kunskap bör den skönlitterära boken bearbetas tillsammans med andra. Arbetet kan bland annat ske genom boksamtal, diskussioner, läslogg eller estetiskt skapande. Lärarna i studien ser skönlitteraturen som likvärdig de traditionella läroböckerna och använder sig av båda delar i undervisningen. Svårigheterna lärarna tog upp såg främst handla om valet av litteratur, att välja rätt litteratur utifrån alla elevers olika förutsättningar vad gäller läsförmåga och läsförståelse. Men också vikten av att vara källkritisk till det de läser när det handlar om skönlitteratur.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Kunskapskälla
Läromedel
Samhällsorienterade ämnen
Skönlitteratur
Handle http://hdl.handle.net/2043/23322 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics