Samverkan mellan fritidshem och hem

DSpace Repository

Samverkan mellan fritidshem och hem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samverkan mellan fritidshem och hem
Author D'Agostino, Rita ; Hadi, Zeinab
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att få en bild av hur samverkan mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare kan se ut i fritidshemmet. Studien har utgått från följande frågeställningar: ● Hur ser samverkan ut mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare i fritidshem? ● Vilka rutiner finns för samverkan och vilka dialoger förs mellan vårdnadshavare och fritidspedagoger? ● Vilka eventuella hinder finns för samverkan? ● Vilka eventuella önskemål om samverkan uttrycks? Vår studie är baserad på tre olika skolors fritidshem. Metoder som används är både kvalitativa och kvantitativa genom intervjuer med fritidshemspersonal och enkätfrågor besvarade av vårdnadshavare. Studien grundas huvudsakligen på två teorier. Den första är Vygotskijs sociokulturella teori vilken betonar vikten av kommunikation och samverkan mellan de vuxna som är involverade i barnets omgivning för att främja barnets utveckling,. Den andra är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och modell som förklarar hur ett barns utveckling även påverkas av förhållanden mellan olika faktorer, såsom hemmet, skolan, fritidshemmet, skolgården, föreningen, bostadsområdet och samhället. Värt att nämna att Bronfenbrenner lägger särskild tyngd på en bra social integration samt ett bra samarbete mellan de vuxna kring barnet. Studiens resultat visar en osäkerhet över vad samverkan betyder och hur den ska verka mellan hem och fritidshem. Förutom att studien visade på en del hinder för samverkan, pekade det mesta i vår undersökning på att begreppet samverkan inte tolkades i dess rätta betydelse av vårdnadshavare och fritidshemspersonal. Samverkan uttrycktes oftast som information man skulle ta emot eller delge och inte som ett samarbete där fritidshemspersonal och vårdnadshavare är involverade. Därmed, resultatet visar en önskan om en förbättring och utveckling inom detta område.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
fritidspedagoger/-lärare
föräldrar/vårdnadshavare
kommunikation
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/23389 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics