Kan man mäta förtroende? En studie om förtroendemätning och Non-Profit Organisationer i digitala mediekanaler

DSpace Repository

Kan man mäta förtroende? En studie om förtroendemätning och Non-Profit Organisationer i digitala mediekanaler

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kan man mäta förtroende? En studie om förtroendemätning och Non-Profit Organisationer i digitala mediekanaler
Author Persson, Nicole
Date 2017
English abstract
Non-profit organizations work and survival is depending on donations from the public, as they do not have government funds to run their organizations. By demonstrating high levels of trust (through different dimensions of trust) on their media channels, can the organizations increase the attention and participation of the recipients? The purpose of this study is to find factors, which provides a possibility to investigate the trust of Non-profit organizations, specifically animal rights organizations, on the Internet. This is to see if one can investigate how high the trust is for a non-profit organization, with the help of these factors. Can these trust indicators help non-profit organizations to strengthen their trust and thus also increase their gains/donations, responsiveness and volunteers. The theory of study is based on topics such as e-commerce, public trust and measurements. It is a qualitative study with quantitative elements and a semiotic image analysis has been conducted as well as a netnographic analysis of the media channels. The selection consists of three non- profits animal rights organizations, their web pages and Facebook pages. The study has found that by creating a typology of trust dimensions, a measure of trust in the organization is made possible. The study shows that NPO (Non Profit Organizations) can by communicate their trust through three dimensions; also build a stronger trust from the recipients. By adopting the different dimensions of trust, trust can be conveyed and strengthened. By using the exposed animals as elements on the different media channels, emotions such as compassion and helplessness are amplified, which can further create emotions as well as the desire for deeper involvement.
Swedish abstract
Non-profit organisationers arbeten och överlevnad är beroende av donationer från allmänheten, då de inte har statliga medel för att driva sina organisationer. Genom att påvisa ett högt förtroende (genom olika dimensioner av förtroende) på sina mediekanaler kan organisationerna öka uppmärksamheten och deltagandet hos mottagarna. Syftet med denna studie är att hitta faktorer som gör det möjligt att undersöka förtroendet för non-profit organisationer, specifikt djurrättsorganisationer, på internet. Detta för att kunna se om man med hjälp av dessa faktorer kan undersöka hur högt förtroendet är för en non-profit organisation. Kan dessa indikatorer för förtroendet hjälpa non-profit organisationer att stärka sitt förtroende och därmed också öka sina intäkter/donationer, responsivitet och volontärer. Teorin som studien utgår från berör ämnen så som e-handel, allmänt förtroende (public trust) och mätningar. Det är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag och en semiotisk bildanalys har genomförts samt en netnografisk analys av mediekanalerna. Urvalet består av tre icke vinstdrivande djurrättsorganisationer, deras webbsidor samt Facebooksidor. Studien har kommit fram till att genom att skapa en typologi för förtroendets dimensioner, möjliggörs en mätning av förtroendet för organisationen. Studien visar att NPO (Non Profit Organisationer) kan genom att förmedla förtroendet genom tre dimensioner, även bygga ett starkare förtroende från mottagarna. Genom att använda de olika dimensionerna av förtroendet kan förtroende förmedlas och stärkas. Genom att använda de utsatta djuren som element på de olika mediekanalerna förstärks känslor så som medlidande och hjälplöshet vilket vidare kan väcka känslor samt en önskan om ett djupare engagemang.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/23469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics