Könssegregerade yrkesprogram El- och energi samt Vård- och omsorgsprogrammet

DSpace Repository

Könssegregerade yrkesprogram El- och energi samt Vård- och omsorgsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Undersökning om vad ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Könssegregerade yrkesprogram El- och energi samt Vård- och omsorgsprogrammet
Author Nieminen, Emma ; Fransén, Rebecka
Date 2017
Swedish abstract
Orsaken till att vi valt att undersöka vårt ämnesområde är könssegregationen som råder på den svenska arbetsmarknaden. El- och energibranschen samt Vård- och omsorgsbranschen efterfrågar en mer jämn könsfördelning bland sina anställda. En viktig väg för rekrytering till yrken inom dessa branscher är yrkesprogrammen på gymnasieskolan. Vi har därför valt att undersöka vilka inre- och yttre faktorer som påverkar eleverna vid sitt gymnasieval. Vår frågeställning blev därför; Varför valde eleverna sina gymnasieprogram? Hur resonerar eleverna kring könssegregationen på de valda yrkesprogrammen? Vi har samlat in vår data genom att intervjua tre pojkar som går på El- och energiprogrammet samt tre flickor som går Vård- och omsorgsprogrammet. Vi har använt oss av en intervjuguide med bestämda teman och frågor som vi författat med bakgrund i våra valda teorier. Teorierna som vi analyserat vårt resultat med är Krumboltz (1976) Social inlärningsteori och Gottfredsons (1981) teori Circumscriptions and Compromise. Vårt resultat visar att de faktorer som har haft störst inflytande på informanterna är könsroller i samhället, vänners påverkan samt vilka framtidsplaner de har, medan faktorer som egenskaper och intressen hade mindre inflytande på deras val. Samtliga informanter uttrycker att de inte velat vara ensam flicka eller pojke på ett gymnasieprogram som domineras av det motsatta könet. Vad vi kan ta med oss till vår framtida yrkesroll från denna studie är att könsroller är djupt rotade och påverkar hur vi väljer utbildning och yrke. Det blir en utmaning för oss i framtiden att utmana dessa könsroller. Vi tar också med oss att vänner har stort inflytande på ungdomars gymnasieval och att detta är något som är viktigt för oss att vara medvetna om i vår framtida yrkesroll. Nyckelord: Gymnasieval, Påverkan, Vänner, Könsroller, Föräldrar
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject gymnasieval
påverkan
vänner
könsroller
föräldrar
Handle http://hdl.handle.net/2043/23534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics