Muntligt Berättande - Ett Sätt att Ge Kunskap Liv

DSpace Repository

Muntligt Berättande - Ett Sätt att Ge Kunskap Liv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Muntligt Berättande - Ett Sätt att Ge Kunskap Liv
Author Åberg, Malin
Date 2006
English abstract
Storytelling is a wide term with many meanings. In this degree project I define the term storytelling as a work method that a teacher can use in his or her teaching. The teacher tells a story that him or her has prepared in advance with the purpose to transfer a certain content to the students. The special design of a story with a beginning, a middle and an end, makes it easy for the listener to absorbe the content. This survey is based on six intervjues with four swedish teachers and two future swedish teachers about which meanings they put in to the term storytelling, their experience of storytelling as a work method and how they work with storytelling in their classrooms. All of the informants except one thinks that storytelling is texts of some kind. The informants all have different experiences of storytelling but only three of them knows about the kind of storytelling that I based this degree project on. Two of these three are using storytelling as a work method in their classrooms, among other things to simplify the content and make it more easy to absorbe for the students. These two informants have met this form of storytelling in their own teacher training and then been inspired to start telling stories them selfs. The future swedish teachers has not been acquainted with this kind of storytelling in the present teacher training and neither at their partnerschools.
Swedish abstract
Berättande är ett omfattande begrepp med många innebörder. I detta arbete definierar jag begreppet berättande som ett arbetssätt, som ett pedagogiskt verktyg, som man kan använda sig av i sin undervisning. En lärare berättar muntligt en i förväg konstruerad berättelse för sina elever med syftet att förmedla ett innehåll. Berättelsens speciella uppbyggnad med början, mitt och slut, gör det lätt att följa med i handlingen samt att ta till sig innehållet. Denna undersökning baserar sig på sex intervjuer med fyra svensklärare och två blivande svensklärare om vilka betydelser de lägger i begreppet berättande, deras erfarenhet av muntligt berättande som pedagogisk metod och hur de arbetar med muntligt berättande i sin undervisning. Alla informanter utom en tycker att berättande för dem är texter av olika slag. De har alla olika erfarenhet av berättande men endast tre informanter har kommit i kontakt med den sortens berättande som jag grundar detta arbete på. Två av dessa använder sig nu också själva av berättande inslag sin undervisning, bland annat för att förrenkla innehållet och göra det mer begripligt för eleverna samt för att stimulera det auditiva sinnet. Dessa har även mött berättande pedagogik under sin lärarutbildning och har där också inspirerats av någon förebild till att själva börja berätta. Lärarstudenterna har däremot inte kommit i kontakt med denna typ av berättande i den nuvarande lärarutbildningen och inte heller på sina partnerskolor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Berättande
Muntligt berättande
Pedagogisk metod
Arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2355 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics