En skola för alla - en studie om en skolas olika syn på inkludering

DSpace Repository

En skola för alla - en studie om en skolas olika syn på inkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En skola för alla - en studie om en skolas olika syn på inkludering
Author Al, Joanna ; Öberg, Kristoffer
Date 2017
Swedish abstract
Intentionen med uppsatsen är att undersöka hur lärare och rektor tänker kring inkludering, men även att få en uppfattning kring vilka utmaningar lärare ställs inför vid inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Inkludering kan ske ur tre olika aspekter, nämligen rumslig, didaktisk och social inkludering. Eleverna kan inkluderas i samtliga aspekter eller exkluderas i den ena eller den andra aspekten utifrån hur skolverksamheten organiseras. För att få svar på våra frågor har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med fem verksamma lärare och en skolledare. Det resultatet vi fått fram analyserar vi utifrån tidigare forskning och teoretisk bakgrund. Våra frågeställningar är som följer: 1. Hur beskriver/definierar de intervjuade begreppet inkludering? 2. Vilka utmaningar ställs respondenterna inför vid inkludering av elever i svårigheter? 3. Hur ser visionen kring en inkluderad verksamhet ut på respondenternas skola? Studien har sin teoretiska grund till övervägande delen i ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet betonar samspelet mellan eleven och inlärningsmiljön. Lärande är ett komplicerat växelspel mellan individen och den omgivande miljön och det är genom kommunikation och interaktion med andra som individen tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter. Vår utgångspunkt är att elever lär sig bättre om de är delaktiga i ett sociokulturellt sammanhang.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject inkludering
samhörighet
elev i fokus
delaktighet
normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/23679 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics