Specialpedagogens roll – fokus på det friska genom yrkesspråkets intentioner

DSpace Repository

Specialpedagogens roll – fokus på det friska genom yrkesspråkets intentioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogens roll – fokus på det friska genom yrkesspråkets intentioner
Author Haramaty, Gabriella
Date 2017
Swedish abstract
Denna studie är en nulägesbeskrivning och belyser specialpedagogens roll utifrån det främjande arbetet i dagens gymnasieskola. Fyra specialpedagoger som börjat arbeta runt 2010 då den nya skollagen infördes har i enskilda intervjuer resonerat kring begreppet främjande arbete kopplat till specialpedagogrollen. Studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Metoden är inspirerad av diskursanalys och fenomenologi och begreppet främjande arbete belyses ur språkbruket. Teori och bakgrundsbeskrivningen ramar tillsammans in studiens utgångspunkter. Studien utgår från forskning och teorier om specialpedagogik, socialantropologi och yrkesspråkets betydelse. Bakgrunden beskriver nuläget med fokus på Elevhälsans nya uppdrag att stötta elevernas utveckling mot utbildningens mål. Intervjuerna är utformade utifrån att undersöka vilka konkreta exempel på främjande arbete som specialpedagogerna väljer att prata om. Resultatet visar att samtalsinnehållet snarare handlar om hinder och svårigheter med det främjande arbetet än det faktiska främjande arbetet. Resultatet visar vidare att specialpedagogerna inte förhåller sig till ett enhetligt språk utan att yrkepsspråket snarare färgas av den organisation man är verksam inom. Specialpedagogerna berättar om insatser kopplat till det främjande arbetet på individ-grupp och organisationsnivå. Resultatet sätts i relation till skollagen från 2010 och hur den till viss del omformulerar lärares och specialpedagogers uppdrag.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Elevhälsans nya uppdrag
Frisk- och riskperspektiv
Främjande arbete
Skollagen 2010
Specialpedagogrollen i gymnasieskolan
Yrkesspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/23680 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics