Bemötandets pussel - En studie i bemötande mellan lärare och elev

DSpace Repository

Bemötandets pussel - En studie i bemötande mellan lärare och elev

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bemötandets pussel - En studie i bemötande mellan lärare och elev
Author Rosberg, Helle
Date 2006
Swedish abstract
Rosberg, Helle. (2006). Bemötandets pussel. En studie i bemötande mellan lärare och elever. (The puzzle of meetings. A study in meetings between teachers and students.) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syfte Syftet med följande arbete är att beskriva och tolka uppfattningen av hur lärare bemöter elever i gymnasieskolan, samt vilka hinder och möjligheter lärare uppfattar i deras vardag och på teoretisk nivå. Metod Arbetet ger en översikt av styrdokument och aktuell forskning om bemötande mellan lärare och elev. Med hjälp av intevjuer ville jag beskriva och tolka gymnasielärares uppfattning av sin yrkesroll i de sammanhangen och få en konkret bild av dessa lärares möjligheter och hinder. Resultat Sammanfattningsvis pekar resultaten i min undersökning på att lärares yrkesroll är invävt i sammanhang där dialektiska uttalanden utgör en helhet i en komplex och sammansatt vardag. Dessutom kan det konstateras att lärares yrkesroll är beroende av andra faktorer som ligger utanför de konkreta sammanhangen av bemötandesituationer mellan lärare och elev.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bemötande
interaktion
samspel
assymetrisk maktrelation
förväntningar
förhållningssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/2372 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics