Om elever med fallenhet och intresse för matematik samt vilka faktorer som kan dölja deras goda förmågor i grundskolan About students with interest and aptitude for mathematics and which factors can hide their abilities in elementary school

DSpace Repository

Om elever med fallenhet och intresse för matematik samt vilka faktorer som kan dölja deras goda förmågor i grundskolan About students with interest and aptitude for mathematics and which factors can hide their abilities in elementary school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Om elever med fallenhet och intresse för matematik samt vilka faktorer som kan dölja deras goda förmågor i grundskolan About students with interest and aptitude for mathematics and which factors can hide their abilities in elementary school
Author Khegay, Tatyana
Date 2017
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur aktiva matematiklärare uppfattar elever med intresse och fallenhet för matematik i skolan. Det andra syftet var att få en bild av vilka möjliga faktorer det finns som kan hindra de här eleverna från att visa deras utvecklade förmågor. De teorier som ligger till grund för studien är den sociokulturella teorin och teorier om särbegåvning. I de teorierna om särbegåvning lyfts bland annat vad begreppet ”matematiska förmågor” innebär och om deras utvecklingsbarhet. Studien inspireras av en kvalitativ ansats och bygger på enkätundersökning med kombination av öppna samt slutna frågor bland de aktiva matematiklärarna. Respondenterna består av femton lärare från olika grundskolor. Respondenterna är eniga kring frågan om elevernas engagemang och intresse för matematik är det som är det roligaste i undervisningsprocessen. Det motsatta förhållandet, dvs om det svåraste inom matematikundervisningen har större spridning bland svaren från respondenterna. Bland respondenterna har en genomgång med alla elever, en laborativ lektion i grupper samt ett grupparbete med speciella uppgifter nämnts som mest brukbar undervisningsmodell. De respondenterna som har upplevt ett möte med de särbegåvade barnen ger gemensamma karakteristiska drag om de här eleverna. Betoningen ligger på hög prestation och deras synlighet. De flesta av respondenterna är överens att det kan finnas särbegåvade elever med inlärningssvårigheter. Bland de faktorerna det fanns i enkäten, har ”otillräckliga resurser i skolan” ledande position som något som hindrar lärarna att upptäcka dessa barns speciella förmågor. Men även kulturell attityd, språksvårigheter och annat modersmål har varit uppmärksammat bland respondenterna. En tredje del av respondenterna har uppgett att de aldrig har träffat någon elev med fallenhet för matematik.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Matematiska förmågor, matematikundervisning, sociokulturella perspektiv, särbegåvad.
Handle http://hdl.handle.net/2043/23740 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics