Undervisningens tempus : Genrer och metaspråk i grundskolans läromedel och klassrum

DSpace Repository

Undervisningens tempus : Genrer och metaspråk i grundskolans läromedel och klassrum

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Undervisningens tempus : Genrer och metaspråk i grundskolans läromedel och klassrum
Author Walldén, Robert
Date 2016
Swedish abstract
Mitt avhandlingsprojekt belyser hur genrepedagogiska principer (Rose & Martin 2012) rekontextualiseras nationellt i såväl läromedel som klassrumspraktik med fokus på grundskolan. Centrala teoretiska utgångspunkter är kritisk diskursanalys (Fairclough 2010) samt Bernsteins utbildningssociologiska ramverk (Bernstein 2000). Läromedelsstudien undersöker hur fem aktuella läromedel instruerar i olika skriftliga genrer. Resultatet visar att läromedlen i sina yttre informationslager bekänner sig till de genrepedagogiska utgångspunkter som är påtagliga i aktuella styrdokument. Samtidigt fokuserar de endast i mycket begränsad utsträckning språkets roll för att förverkliga olika kommunikativa syften. Istället präglas läromedlen i hög grad av processinriktade perspektiv som sätter stor tilltro till inlärarnas implicita lärande. I studien tillämpas SFL (Halliday & Mathiessen 2014) på läromedlens mönstertexter för att synliggöra möjligheter till en mer explicit språklig stöttning. Den inledda klassrumsstudien granskar hur genrepedagogiska arbetssätt tillämpas av erfarna och specialutbildade pedagoger verksamma i ett socialt utsatt område med hög andel nyanlända elever. Den intresserar sig särskilt för hur lärarna strukturerar undervisningen i ett målmedvetet arbete med elevernas språk- och kunskapsutveckling.
Conference
ASLA-symposiet 2016 : Språk och norm (21-22 april 2016 : Uppsala, Sverige)
Language swe (iso)
Subject genrepedagogik
skrivpedagogik
grundskolan
läromedel
svenska som andraspråk
systemisk-funktionell lingvistik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/23774 Permalink to this page
Link http://www.nordiska.uu.se/konferens/asla-2016/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics