Barns tankar kring lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Barns tankar kring lek
Author Svensson, Elisabeth
Date 2006
Swedish abstract
Abstract: Syftet med undersökningen var att beskriva hur barn tänker om lek samt få en ökad kunskap och förståelse om barns lek. Anledningen till mitt val av undersökning var att jag anser att barn i leken inhämtar kunskap och hela tiden utvecklas. Jag menar vidare att det är viktigt att ta tillvara på leken i undervisningen, där barnen själva är aktiva tillsammans med läraren. Vidare har jag tittat närmare på skillnader i pojkar och flickors lek, såsom t ex val av lekar. De frågeställningar som jag utgick ifrån, och genom barnen fått svar på var: Hur ser kommunikation och samspel i barns lek ut? Hur ser förutsättningar för lek i skolan ut? Finns det tid för lek samt lekredskap som inbjuder till lek? Vad tänker barn om lek och lekkamrater? Jag följde en klass med totalt 21 barn, i åldrarna 8-10 år, under rasterna genom att observera dem i deras lek, informella samtal med dem på skolgården, samt via intervjuer med sex av barnen, vilka valdes ut tillsammans med läraren. Sammanfattningsvis pekade resultaten av min undersökning på att leken i skolan är en viktig del i barnens utveckling. Jag upplevde det som, genom mina observationer och samtal med barnen, att de i leken får utlopp för känslor och upplevelser, där de lär sig ta hänsyn till varandra, och hantera konfliktsituationer. När det gäller förutsättningar för lek, i form av tid till lek samt lekredskap, fann jag, att barnen tyckte att det fanns tid för lek och att det inte fanns något direkt som saknades på skolgården. De resultat som framkommit kring pojkar respektive flickors lek är att de leker oftast var för sig, men även tillsammans såsom i t ex bollspelen. Leken enligt barnen ska framförallt vara rolig, där det inte finns några krav på prestationer, och där de tillsammans med sina kamrater sätter reglerna just för stunden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barns tankar
lek
kommunikation
samspel
lekkamrater
Handle http://hdl.handle.net/2043/2379 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics