Individanpassad undervisning ur gymnasielärares perspektiv

DSpace Repository

Individanpassad undervisning ur gymnasielärares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Individanpassad undervisning ur gymnasielärares perspektiv
Author Andinger, Izabella ; Karlsson, Niclas
Date 2006
English abstract
Individualised education from a teacher perspective in upper secondary school. Our objective with this paper is to understand the studied teachers opinions about opportunities and limitations to individualised education. Our research is based on qualitative interviews with eight upper secondary school teachers at two upper secondary schools in a large city in Sweden. Our results indicate that the interviewed teachers have the motivation and the ambition to consider their students different qualifications and needs in regard to education/teaching but they believe that the opportunities to realize individualised education is limited. The constraining factors are, according to the teachers, mainly related to the large student population in their classes and a heavy administrative burden which tends to crowd out the possibilities for pedagogic development towards individualised education
Swedish abstract
Andinger, Izabella & Karlsson, Niclas (2006). Individanpassad undervisning ur gymnasielärares perspektiv. (Individualised education from a teacher perspective in upper secondary school). Skolutveckling och ledarskap, 60 poängsutbildningen, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Vårt syfte med detta examensarbete är att förstå de studerade lärarnas uppfattningar om möjligheter respektive begränsningar till att bedriva individanpassad undervisning. Vår undersökning är baserad på kvalitativa intervjuer med åtta gymnasielärare på två olika skolor i en svensk storstad. Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att de intervjuade lärarna har viljan och ambitionen att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov i undervisningen men att de uppfattar att möjligheterna till att genomföra individanpassad undervisning är begränsade. De begränsande faktorerna har enligt lärarna främst att göra med det stora elevantalet i klasserna och en tung administrativ börda på lärarna som tränger undan möjligheterna till pedagogisk utveckling i riktning mot individanpassad undervisning. Nyckelord: gymnasieskola, individanpassad undervisning, Lpf 94, lärstilar, individualisering, klasstorlek, elevantal, intensifiering. Izabella Andinger Niclas Karlsson Handledare: Marie Leijon Vildandsvägen 4 T Östra promenaden 1b Examinator: Anna-Lena Tvingstedt 227 34 LUND 211 28 Malmö
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasieskola, individanpassad undervisning, Lpf 94, lärstilar, individualisering, klasstorlek, elevantal, intensifiering.
Handle http://hdl.handle.net/2043/2381 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics