Fritidspedagogers syn på sin yrkesroll

DSpace Repository

Fritidspedagogers syn på sin yrkesroll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fritidspedagogers syn på sin yrkesroll
Author Isinger, Madelene ; Lindfors, Linus
Date 2017
English abstract
The professional educator's professional role has undergone major changes over time, especially in connection with integration with the school. The purpose of the study was to highlight the experiences of leisure teachers about changes in the professional role with a delimitation over the past 30 years. This was studied through a qualitative survey in the form of semistructured interviews with 7 different leisure teachers from four different activities. The leisure teachers have varied work experience in 14-34 years. The questions that the job aimed at responding to is: How do leisure teachers experience that the vocational role has changed during their time as a service in the business? How do leisure teachers describe changes in tasks? and how do leisure teachers experience that changes in the recreation center's premises have affected their ability to perform their work? The analytical concepts we have used are profession, professionalism, legitimacy, authority and autonomy. The result shows a multifaceted image related to variation within the leisure teachers' services, how long they have worked in the profession, and what school they work in. Furthermore, the result shows that occupational roles were previously perceived to include more freedom and space to complete what the curriculum describes as meaningful free time. This places the educators in relation to the increased children's groups, integration with school, and that they now have services that mean that they have spent time in both the recreation center and the school. One conclusion is that the professional education role of the leisure teacher is increasingly similar to the teacher.
Swedish abstract
Fritidspedagogens yrkesroll har genomgått stor förändring över sin tid och främst i samband med integreringen med skolan. Studiens syfte var att belysa fritidspedagogers upplevelser kring förändringar i yrkesrollen med en avgränsning på de senaste 30 åren. Detta studerades genom en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med 7 olika fritidspedagoger från fyra olika verksamheter. Fritidspedagogerna har varierad arbetslivserfarenhet på 14-34 år. Frågeställningarna som arbetet syftade till att besvara är: hur upplever fritidspedagoger att yrkesrollen har förändrats under deras tid som tjänstgörande inom verksamheten?. Hur beskriver fritidspedagoger förändringar i arbetsuppgifter? och hur upplever fritidspedagoger att förändringar i fritidshemmets lokaler har påverkat deras förutsättningar att utföra sitt arbete?. De analytiska begreppen som vi har använt är profession, professionalisering, legitimitet, auktoritet och autonomi. Resultatet visar på en mångfasetterad bild kopplat till variation inom fritidspedagogernas tjänster, hur länge de har arbetat inom yrket samt vilken skola de arbetar inom. Vidare visar resultatet att yrkesrollen tidigare upplevdes innefatta mer frihet och utrymme att genomföra det läroplanen beskriver som meningsfull fritid. Detta sätter pedagogerna i relation till de ökade barngrupperna, integreringen med skolan samt att de numera har tjänster som innebär att de har förlagd tid både på fritidshemmet och skolan. En slutsats är att fritidspedagogens yrkesrollen alltmer liknar lärarens.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Fritidspedagoger Yrkesroll Förändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/23859 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics