Lärares uppfattning om arbetet med elever i en skola för alla med utgångspunkt i KASAM

DSpace Repository

Lärares uppfattning om arbetet med elever i en skola för alla med utgångspunkt i KASAM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärares uppfattning om arbetet med elever i en skola för alla med utgångspunkt i KASAM
Author Svensson, Emilia ; Therén, Ylva
Date 2006
English abstract
Syftet med studien är att undersöka klasslärares/mentorers upplevelse av sitt arbete med elever i relation till uppdraget att skapa en skola för alla. Utifrån Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM har vi ställt frågorna: Vilka faktorer gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull i relation till uppdraget? Metoden vi använt oss av är semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex lärare som arbetar i grundskolan och har klasslärare/mentorsansvar. Resultatet av vårt arbete är att vi funnit faktorer som kan ha betydelse för om lärare upplever en känsla av sammanhang, KASAM, i sitt arbete med elever. Faktorerna är salutogena, då vi har fokuserat på de styrkor och tillgångar som lärarna upplever. Faktorerna har att göra med huruvida läraren upplever sitt arbete som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Faktorer som ökar begripligheten är att läraren är insatt i vad uppdraget innebär och har strategier för att kunna genomföra det. Faktorer som ökar hanterbarheten är lärarens upplevelse av att ha tillräcklig med resurser det vill säga kunskaper och möjlighet att påverka, samt stöd och bra samarbete med andra människor. Om resurserna känns tillräckliga för att möta de krav de uppfattar sig ha, upplevas situationen som hanterbar. Faktorer som ökar meningsfullheten är att läraren tycker sig ha viktiga arbetsuppgifter och är motiverade i inför sitt uppdrag. Utifrån våra tolkningar av respondenternas svar har vi funnit att de i mycket olika utsträckning upplever en känsla av begriplighet och hanterbarhet. De flesta av respondenterna uppfattar sitt arbete som meningsfullt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever
en skola för alla
KASAM
lärare
salutogens
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2388 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics