“GÖR DET HÄR NU OCH SÅ KAN KÄRLEKEN KOMMA SEN”

DSpace Repository

“GÖR DET HÄR NU OCH SÅ KAN KÄRLEKEN KOMMA SEN”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title “GÖR DET HÄR NU OCH SÅ KAN KÄRLEKEN KOMMA SEN”
Author Alanko, Eira
Date 2017
English abstract
Alanko, E. “Do this now and then love can come”. Reproduction without Sexuality. Degree project in sexology 30 högskolepoäng. Malmö University: Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of social work, Year, 2017. Single women have a legal right to inseminate in Sweden since 1 April 2016, the law has been debated for a long time and with today's technology around fertility treatments, reproduction without sexuality is an opportunity for single women. This means that norms and notions about reproduction, sexuality and family formation are again faced with a change. The purpose of the study is to investigate how single women who have undergone insemination alternatively plan insemination, experienced how norms and beliefs, both their own and the environment's norms and beliefs, influenced them during the process of becoming a parent. In the study, five women were interviewed, they were asked to freely tell about their experiences about norms and beliefs during their process of becoming parents, and the material was then processed based on coding and categorization. Eight categories were identified and the empirical material was analysed from previous research and theoretical starting points such as queer theory and family theory. The study results showed that norms and performances affect single women who inseminate and the norms that appeared were a heterosexual norm and norms around the nuclear family. The women in the study expressed a desire to live in heterosexual relationship and in a nuclear family. Nevertheless, they decide to acquire children without sexuality being involved, which opposes both their wishes and prevailing norms. These women become independent actors with their decision on reproduction without sexuality. The study contributes to the knowledge that the family as a family form is still the prevailing norm, even though it is challenged by today's diversity of family forms in reality. Although women in the study can be seen as independent actors who manage without men as dads to the children and family providers but they still express a desire to include a man in some way in their family. Keywords: Family formation, insemination, norm, parenthood, reproduction, sexuality, single women.
Swedish abstract
Alanko, E. ”Gör det här nu och så kan kärleken komma sen”. Reproduktion utan sexualitet. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Examensarbete i sexologi, 30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2017. Ensamstående kvinnor har sedan första april 2016 laglig rätt att insemineras i Sverige, lagen har länge debatterats och i och med dagens teknologi kring fertilitetsbehandlingar är nu reproduktion utan sexualitet en möjlighet för ensamstående kvinnor. Detta medför att normer och föreställningar kring reproduktion, sexualitet och familjebildning åter står inför en förändring. Studiens syfte är att undersöka hur ensamstående kvinnor, som genomgått insemination alternativt planerar insemination, upplevt hur normer och föreställningar, både deras egna och omgivningens normer och föreställningar, påverkat dem under processen att bli förälder. I studien intervjuades fem kvinnor, de fick fritt berätta kring sina upplevelser kring normer och föreställningar under deras process att bli föräldrar och materialet bearbetades sedan utifrån kodning och kategorisering. Åtta kategorier identifierades och det empiriska materialet analyserades utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som queerteori och familjeteori. Studiens resultat visade att normer och föreställningar påverkar ensamstående kvinnor som inseminerar och de normer som framträdde var heteronormen och normer kring kärnfamiljen. Kvinnorna i studien uttryckte en önskan om att leva i en heterosexuell tvåsamhet och i en kärnfamilj. Ändå beslutar de att skaffa barn utan att sexualitet är inblandat vilket går emot både deras önskan och rådande normer. Dessa kvinnor blir självständiga aktörer med sitt beslut om reproduktion utan sexualitet. Studien bidrar med kunskap om att kärnfamiljen som familjeform är fortfarande rådande norm även om den utmanas av dagens mångfald av familjeformer i verkligheten. Även om kvinnorna i studien kan ses som självständiga aktörer som klarar sig utan män som pappa till barnen och familjeförsörjare så uttrycker de en önskan om att inkludera en man på något sätt i deras familj. Nyckelord: Ensamstående kvinnor, familjebildning, föräldraskap, insemination, normer, reproduktion, sexualitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ensamstående kvinnor
Familjebildning
Föräldraskap
Insemination
Normer
Reproduktion
Sexualitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/23890 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics