En ridsport för alla : En rapport om ridsport och integration i samarbete med Malmö högskola

DSpace Repository

En ridsport för alla : En rapport om ridsport och integration i samarbete med Malmö högskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title En ridsport för alla : En rapport om ridsport och integration i samarbete med Malmö högskola
Author Hedenborg, Susanna ; Hellborg, Anna Maria
Date 2017
English abstract
In this report, the purpose has been to analyze how the Swedish Riding Association (SvRF) and its associations have worked with integration issues. Previous studies are presented and analysed in order to try and understand the context in which the projects are conducted and whether the projects we studied differ or recall previous projects. Previous evaluations of efforts made by SvRF in Handslaget and Idrottslyftet identified that children and young people with a foreign background were difficult to attract the riding school. Furthermore, integration efforts were not a major part of the sports sport's total number of sports lift projects.
Swedish abstract
I den här rapporten har syftet varit att analysera hur Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och dess föreningar har arbetat med integrationsfrågor. Vi har även sammanställt tidigare studier i syfte att försöka skapa en förståelse för i vilket sammanhang projekten bedrivs och huruvida de projekt vi studerat här skiljer sig eller påminner om tidigare projekt. Tidigare utvärderingar av satsningar som SvRF gjort inom Handslaget och Idrottslyftet identifierade att barn och unga med utländsk bakgrund varit svåra att locka till ridskolan. Vidare var integrationssatsningar inte en stor del av ridsportens totala antalet Idrottslyftsprojekt. De målgrupper föreningarna riktade sig till beskrevs som flyktingar, ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Projekten nådde fler flickor än pojkar men ungefär 40 procent av deltagarna i projekten mellan 2013 och 2015 var pojkar – vilket betyder att en större andel pojkar än vad som är vanligt i verksamheten för övrigt nåddes av projekten. Deltagarna har engagerats i aktiviteter varje vecka, på friluftsdagar med skolan eller genom ”öppet hus” samt ”prova på-dagar”. De har även fått ta hand om hästarna i stallet. Motiven för att genomföra projekten var främst att skapa möjligheter för integration eller möten mellan svensk och utländsk kultur. Andra motiv var att locka fler och andra (som i vanliga fall inte hittade dit) medlemmar till ridskolan. Projekten innebar en möjlighet för ridskolorna att visa upp sin verksamhet för nya grupper. En fördel med ridsporten, framför andra idrotter, som framhölls inom projekten var närheten till djur och natur något som målgruppen kan behöva, både som avkoppling och för att lära sig om svensk kultur. De utmaningar som beskrevs handlar om att målgruppen ofta inte talat samma språk som ridskolans personal och medlemmar. En annan utmaning var ridskolornas och målgruppens begränsade ekonomiska resurser. De begränsade resurserna har gjort det svårt att omvandla projekten till ordinarie verksamhet. Samtidigt beskrev flera föreningar hur problemen löstes, vilket ansågs grundas i en vilja att göra något meningsfullt för målgruppen. Andra utmaningar som framhölls var att målgruppen var ovana vid hästar, kollektivtrafiken inte tillgodosåg behoven av transport till ridskolan och att samarbetet med skolor ofta varit trögstartade. Avslutningsvis vill vi understryka vikten av att inte se målgruppen som homogen och att försöka undvika att tala om ”dem” på ett särskiljande sätt. Samtidigt är det förstås svårt att rikta satsningar till en viss målgrupp utan att särskilja dem. Detta är en utmaning för alla typer av integrationsarbete, att stötta och hjälpa utan att behandla målgruppen som annorlunda. Frågan är om det ens är möjligt. Slutligen ska det påpekas att de föreningar som genomfört denna typ av projekt faktiskt gör något – till skillnad från många andra. De gör det med mycket begränsade resurser och de försöker bidra till en mer jämlik idrottsutövning och till samhället stort.
Link http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_63712/cf_559/En_ridsport_f-r_alla_-_rapport_om_ridsport_och_int.PDF .Icon
Publisher Svenska ridsportförbundet
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Equestrian sports
Migration
Integration
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/24069 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics