Psykosocialt säkerhetsklimat : ett sätt att mäta organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat. Stressforskningsrapport nr 327

DSpace Repository

Psykosocialt säkerhetsklimat : ett sätt att mäta organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat. Stressforskningsrapport nr 327

Details

Files for download
Icon
Research report
Overview of item record
Publication Report
Title Psykosocialt säkerhetsklimat : ett sätt att mäta organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat. Stressforskningsrapport nr 327
Author Berthelsen, Hanne ; Muhonen, Tuija
Research Centre Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)
Date 2017
English abstract
In the Swedish context, the provisions about Organisational and Social Work Environment (AFS 2015: 4) have contributed to more attention being paid to the role of organisational conditions for a healthy work environment. From this perspective, a relevant theoretical term is Psychosocial Safety Climate (PSC). PSC can be defined as the employees’ shared perceptions of the organizations’ guidelines, practices and procedures to protect the employees’ psychosocial health and safety. The PSC measures how employees perceive that the senior management 1) engages, 2) prioritizes, 3) communicates and 4) involves employees in psychosocial workplace safety issues. Several studies show that PSC predicts work environment factors such as emotional and quantitative job demands, bullying, influence and development opportunities, which in turn affect, for example, employee involvement, stress, fatigue and depression symptoms. The purpose of this report is to present the initial steps in the adaptation and validation process leading to the establishment of an official Swedish version of the international PSC scale. Initially, a translation of the original English version of PSC into Swedish was conducted including suggestions for alternative terms of key concepts such as senior management. An expert panel including researchers in the field evaluated the translated version. They identified potential problem areas and commented on which translations they considered as most relevant. This phase led to a revised version of the questionnaire that was tested and further developed based on ten cognitive interviews and evaluated psychometrically in a survey. Finally, the Swedish version of the survey was back-translated into English and the conceptual congruency with the original version was verified in collaboration with Professor Maureen Dollard, with whom we have been in continuous dialogue during the whole process. Results of the interview study revealed that while the central concept of psychological health was unproblematic, the term senior management did not result in consistent interpretations among the informants. Most often, the informants referred to their immediate manager rather than senior management. The informants perceived it as difficult to respond to the statements that concerned the whole workgroup rather than themselves as individuals. They also commented that responding to statements was more difficult than responding to questions. Informants who had trouble responding were inclined to choose the middle response option. In general, informants expressed that it was positive and relevant to study climate related to the psychosocial working environment, while some expressed doubt about the relevance of certain statements. In addition, a number of informants found some statements to be redundant regarding the 12-item version (PSC-12). The results of the psychometric analyses of the 4 item version (PSC-4) showed a low internal non-response percentage and a frequent use of the middle response option. A confirmatory factor analysis supported combining the four statements into a scale (PSC-4). The correlations between the PSC-4 and a selection of theoretically relevant concepts corroborated our expectations about the relationships between the variables. In sum, content and construct validity as well as reliability of the Swedish adapted translation of PSC-4 was supported by the findings of the initial part of the validation process described in this report.
Swedish abstract
I en svensk kontext har föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) bidragit till ett tydligt fokus på betydelsen av organisatoriska förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv. Ett nytt teoretiskt begrepp i sammanhanget är psykosocialt säkerhetsklimat (Psychosocial Safety Climate – PSC). PSC kan definieras som medarbetarnas delade uppfattningar om organisationens riktlinjer, praxis och procedurer för att skydda deras psykosociala hälsa och säkerhet. Genom fyra dimensioner avser PSC att mäta hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) kommunicerar och 4) involverar medarbetarna, i psykosociala arbetsmiljöfrågor. Forskning visar att PSC kan predicera till exempel arbetsmiljöfaktorer såsom känslomässiga och kvantitativa jobbkrav, mobbing, inflytande och utvecklingsmöjligheten, som i sin tur påverkar till exempel medarbetarnas arbetsengagemang, stress-, utmattnings- och depressionssymptom. Syftet med denna rapport är att redovisa de första stegen av anpassnings- och valideringsprocessen för att etablera en officiell svensk version av den internationella PSC-skalan. Arbetet inleddes med en översättning av den ursprungliga engelska versionen av PSC till svenska inklusive förslag på alternativa benämningar av olika nyckelbegrepp som till exempel senior management. Översättningen bedömdes av en expertpanel bestående av forskare inom området, som bidrog till att identifiera potentiella problemområden samt kommenterade vilka översättningar de upplevde som mest relevanta. Denna fas ledde fram till en reviderad version av skalan som testades och vidareutvecklades med hjälp av tio kognitiva intervjuer för att sedan utvärderas psykometriskt i en enkätstudie. Slutligen översattes den svenska versionen av skalan tillbaka till engelska och den konceptuella överensstämmelsen med originalversionen kontrollerades i samarbete med professor Maureen Dollard, som vi har fört en kontinuerlig dialog med under hela processen. Intervjuresultaten visade att medan ett centralt begrepp som psykisk hälsa uppfattades som oproblematiskt så ledde begreppet ”högsta ledningen” inte till samstämmande tolkningar bland informanterna. Oftast hänvisade informanterna till mellanchefer. Informanterna uttryckte att påståenden som gällde en generell uppfattning och inte enbart deras egen var svåra att ta ställning till. De upplevde också att det var svårare att besvara påståenden jämfört med frågor. Personer som upplevde svårighet att svara var benägna att välja det mittersta svarsalternativet. Generellt uppfattades det som relevant att undersöka det psykosociala säkerhetsklimatet, medan det ifrågasattes huruvida vissa av de tolv påståendena var adekvat formulerade för att fånga in det psykosociala säkerhetsklimatet på arbetsplatsnivå. Vidare uppfattades påståendena vara delvis upprepande. PSC finns i två versioner, en med 12 påståenden (PSC-12) och en med 4 påståenden (PSC-4). Resultat från den psykometriska analysen inkluderande fyra påståenden (PSC-4) visade på lågt internt bortfall och frekvent användning av det mittersta svarsalternativet. En konfirmatorisk faktoranalys gav stöd för att dessa fyra påståenden kunde slås ihop till en skala (PSC-4). Vidare fanns det signifikanta samband mellan PSC-4 och ett urval teoretiskt relevanta begrepp: känslomässiga krav, stress och engagemang i arbetet. Sammanfattningsvis stödjer intervjustudien i stort innehållsvaliditeten av PSC-12 och de psykometriska analyserna styrker reliabilitet och begreppsvaliditet hos den svenska anpassade översättningen av PSC-4.
Link http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.363425.1513774565!/menu/standard/file/rapport%20327.pdf .Icon
Publisher Stressforskningsinstitutet
Series/Issue Stressforskningsrapport;327
ISSN 0280-2783
ISBN 978-91-978746-7-0
Pages 32
Language swe (iso)
Subject PSC
Psychosocial work environment
Psychosocial Safety Climate
COPSOQ
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/24254 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics