Sjuksköterskors upplevelser av behov av stöd efter vårdskada eller vid risk för vårdskada

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av behov av stöd efter vårdskada eller vid risk för vårdskada

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors upplevelser av behov av stöd efter vårdskada eller vid risk för vårdskada
Author Perming, Camilla ; Gustafsson, Sara
Date 2018
English abstract
Background: Health-related injuries or risks of health-related injuries are common in health care. These cause suffering for patients as well as for healthcare professionals. Feelings of shame and guilt usually arise in connection with health-related injuries and risks of health-related juries. Support promotes self-confidence, motivation and satisfaction among nurses. Aim: The aim of this study was to highlight nurses’ experience of support after health-related injuries or in risk of a health-related injuries. Method: This is an empirical study with a qualitative approach. Six nurses from two somatic departments were interviewed, one of whom was involved in a health-related injury and five were involved in the risk of an health-related injury. The interviews were conducted using a semi-structured interview guide. Burnards (2008) Content analysis for presenting qualitative data was applied to the transcribed interviews. Results: The content analysis resulted in two categories; Reflections on health-related injurie and Value of different sources of support. The interviews revealed different degrees of support valuable for the informants also why support may be required in certain situations. Work environment, experience of working as a nurse and understanding of the complexity of the nursing profession are elements that may affect the extent to which support is needed. Conclusion: This study highligts that support can promote nurses' experience when health-related injuries or risks of health-related injuries has occurred. If nurses receive support when health-related injuries or when there are risks of health-related injuries it can enhance patient safety.
Swedish abstract
Bakgrund: Vårdskador och risk för vårdskador är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Dessa orsakar lidande hos patienter men även hos vårdpersonal. Känslor av skam och skuld uppkommer vanligen i samband med vårdskador och risker för vårdskador hos sjuksköterskor och vårdpersonal. Stöd främjar självförtroende, motivation och tillfredsställelse hos sjuksköterskor. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelser av behov av stöd efter vårdskada eller vid risk för vårdskada. Metod: Detta är en empirisk studie med kvalitativ ansats. Sex sjuksköterskor från två somatiska avdelningar intervjuades, varav en var involverad i en vårdskada och fem var involverade vid risk för vårdskada. Intervjuerna utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Burnards (2008) tematiska innehållsanalys tillämpades på de transkriberade intervjuerna. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i två kategorier och sex underkategorier, kategorierna är följande; Reflektion kring vårdskada och Betydelsen av att ha olika källor till stöd. Under intervjuerna framkom att olika nivåer av stöd var av värde för informanterna och även varför stöd kan behövas i vissa situationer. Faktorer som kan påverka i vilken utsträckning behov av stöd finns är det upplevda arbetsklimatet, hur lång arbetslivserfarenhet samt förståelse för komplexiteten i sjuksköterskeyrket. Konklusion: Denna studie belyser att stöd kan främja sjuksköterskors erfarenhet då vårdskada eller risk för vårdskada skett. Om sjuksköterskor får stöd vid vårdskada eller risk för vårdskada kan detta leda till ökad patientsäkerhet då en mer stöttande arbetskultur upplevs betryggande.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Patientsäkerhet
Risk
Sjuksköterska
Stöd
Upplevelse
Vårdskada
Handle http://hdl.handle.net/2043/24301 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics