Elevers begreppsutveckling genom problemlösning och begreppsträning

DSpace Repository

Elevers begreppsutveckling genom problemlösning och begreppsträning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers begreppsutveckling genom problemlösning och begreppsträning
Author Andersson, Johanna
Date 2018
Swedish abstract
Detta självständiga arbete utgör en kunskapsöversikt över det didaktiska forskningsområdet; begreppsförståelse genom problemlösning i matematikundervisningen och vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande. Den producerande kunskapsöversikten är huvudsakligen baserad på forskning som belyser och problematiserar elevers begreppsliga inlärning i samband med matematisk problemlösning. Den centrala frågeställningen som uppsatsen ämnar utreda är vilka effekter en begrepps- och problembaserad matematikundervisning har på elevers begreppsförståelse? Genom forskningsresultat från utvalda vetenskapligt granskade dokument hämtade från olika databaser utreds denna frågeställning under resultatdelens tematiserade avsnitt. Den producerade kunskapsöversikten är sammanställt under tre resultatavsnitt; Definitionen av matematisk problemlösning, Matematisk begreppsförståelse i skolan samt Begreppsbilden och den matematiska problemlösningsförmågan – Ett ömsesidigt samspel. Översiktens slutsatser från dessa resultatavsnitt diskuteras under ett avslutande diskussionsavsnitt i syfte att belysa och försöka utreda uppsatsens centrala frågeställning. Detta arbete utmynnar avslutningsvis i ett förslag på en undersökning som kan vara ett lämpligt påbyggnadsarbete för den vetenskapliga forskning som detta arbetes kunskapsöversikt presenterar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Subject Begreppsförståelse
begreppskarta
matematikproblem
matematikundervisning
problemlösning
representationsformer
Handle http://hdl.handle.net/2043/24305 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics