Anhörigas olika behov när en närstående har en demenssjukdom

DSpace Repository

Anhörigas olika behov när en närstående har en demenssjukdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Anhörigas olika behov när en närstående har en demenssjukdom
Author Oldby, Maria ; Karlsson, Mark
Date 2018
English abstract
Background: Dementia is growing worldwide as the life-expectancy in the population continuously increases. Since relatives often have to deal with their own life and care for their spouse or relative, the strain can be overwhelming. Therefore it is important to explore and channel how we as nurses can help them to cope with everyday life and what support needs they have. Aim: To examine the different needs of relatives to patients with dementia. Method: This study was a literature review based on ten scientific studies with qualitative method. The data was collected from two different databases, PubMed and Cinahl. The analysis was inspired by the five steps of Forsberg & Wengström (2016). SBUs review template was used to examine the quality of the studies. Results: The result can be put into four categories: support, information and impact on daily life. The hazards of not meeting the care-needs of the relatives was highlighted as a joint category. Conclusion: This study shows that there are different unmet care-needs that relatives address. There are insufficient support and they feel that they don't get the information they want or are entitled to. The importance of registered nurses ability to see and empower the family caregiver, since most relatives chose to care for their relative at home is confirmed.
Swedish abstract
Bakgrund: Demenssjukdom ökar då befolkningen blir äldre. Demenssjukdom kallas även för “de anhörigas sjukdom” och det är därför av betydelse att vara lyhörd och respektera de anhöriga och förstå vad de har för behov som sjuksköterskan kan hjälpa till med för att underlätta situationen. Syfte: Att belysa anhörigas olika behov när en närstående har en demensdiagnos. Metod: En litteraturstudie som grundar sig på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Litteratursökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Litteraturanalysen inspirerades av Forsberg & Wengström (2016) fem steg samt en kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med SBUs granskningsmall som modell. Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier: stöd, information samt påverkan på dagligt liv, negativa konsekvenser när behoven inte uppfylls togs upp som en övergripande kategori gemensamt för alla studier. Konklusion: Ur litteraturstudien framkom det att de anhöriga hade olika former av behov, bl.a. omvårdnadsbehov. Det finns brister gällande att de anhöriga upplever att de inte får tillräckligt mycket hjälp, stöd samt information och det i sin tur har sina konsekvenser. Det är av betydelse att sjuksköterskan ser den anhörige i situationen också, eftersom många anhöriga väljer att själva vårda den sjuke.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Demens
Anhöriga
Behov
Litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/24310 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics