Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? – Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?

DSpace Repository

Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? – Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? – Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?
Author Tardelius, Sabina ; Wahlstedt, Frida
Date 2018
Swedish abstract
Kunskapsöversiktens syfte är att utifrån forskning och vetenskapliga texter besvara frågeställningen: ”Vad säger nutida forskning om inkludering och exkludering av elever i samhällskunskap? Vilken roll spelar elevers delaktighet och kognitiva utveckling för dessa begrepp?” Processen startade med att finna nutida och relevant forskning. Målet med kunskapsöversikten var att besvara frågeställningen i någon form, samt synliggöra de problem som finns i samhällskunskapsundervisningen som i slutändan gör att elever inkluderas eller exkluderas. Relevant forskning berörde elevers delaktighet och dess kognitiva utveckling som väsentliga för ämnet. I kunskapsöversikten framgår det att många synvinklar finns, och under olika rubriker redogörs det för dessa. Fokus har främst varit på ovannämnda, delaktighet och kognitiv utveckling men aspekter som socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet, social kompetens samt särskilda behov redogörs. Vilken roll religion spelar för elevers inkludering eller exkludering kommer inte att beröras i denna kunskapsöversikt, då en begränsning gjordes för att omfattningen i ett sådant fall ansetts för stort. Slutsatser kan dras efter granskning av källor, att dessa aspekter spelar en roll i undervisningen. Forskningen som granskats indikerar att förmågorna som framgår i läroplanen inte är rimliga. Denna slutsats grundar sig i de olika förutsättningar elever har och som i slutändan gör att undervisningen riskerar att inte bli meningsskapande för alla. En diskussion förs även att med dessa förmågor i åtanke bör målen i läroplanen anpassas till eleverna på samma sätt som undervisning individanpassas. Vi försöker även gå på djupet i vad forskning säger om hur alla elever kan inkluderas i klassrummet, samt varför problem med att föra en inkluderande undervisning uppstår i ett ämne som samhällskunskap.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Delaktighet, elevinflytande,exkludering, inkludering, kognitiv utveckling, samhällskunskap, samhällskunskapsundervisning, social förmåga, särskilda behov.
Handle http://hdl.handle.net/2043/24318 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics