Ett nytt kapitel- Lärares tankar om och reflektioner av digitalt och traditionellt läsande i svenskundervisningen

DSpace Repository

Ett nytt kapitel- Lärares tankar om och reflektioner av digitalt och traditionellt läsande i svenskundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett nytt kapitel- Lärares tankar om och reflektioner av digitalt och traditionellt läsande i svenskundervisningen
Author Malmström, Amanda ; Stigson, Ulrika
Date 2018
Swedish abstract
Malmström Amanda och Stigson Ulrika (2017). Ett nytt kapitel - lärares tankar om och reflektioner av digitalt- och traditionellt läsande i svenskundervisningen. A new chapter - teachers’ thoughts on and reflections of digital and traditional reading in the Swedish classroom. Malmö Högskola. Ämneslärarprogrammet. Denna studie undersöker högstadielärares erfarenheter av och kunskaper om läsning i digitala och traditionella medier. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på två skolor med totalt insamlat material från fem informanter. Vi ville undersöka vilka olika medier som används i svenskämnets läsundervisning och vilken funktion och roll de tillskrivs. Vidare ville vi undersöka hur kunskaperna kring de olika medierna är. Resultatet av vårt insamlade material visar att våra informanter anser att det finns tydliga för- och nackdelar med både digital och traditionell läsning. Detta i sin tur, präglar läsningens funktion och roll i undervisningen. Bland annat upplever de att elevernas inställning till läsning över tid, och i takt med det allt mer digitaliserade samhället har förändrats. De anser också att elevers läsning skiljer sig betydligt åt beroende på vilket medium som används. Resultatet pekar också på en uppfattning om att läsundervisningen har fått fler möjligheter till variation, något som informanterna anser har både för- och nackdelar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject digitala medier
literacy
läsning
new literacies
traditionella medier
Handle http://hdl.handle.net/2043/24328 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics