1990-talets skolreformers påverkan av den svenska skolan En kunskapsöversikt om hur den svenska skolpolitiken under 90-talet har förändrat den svenska skolan

DSpace Repository

1990-talets skolreformers påverkan av den svenska skolan En kunskapsöversikt om hur den svenska skolpolitiken under 90-talet har förändrat den svenska skolan

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title 1990-talets skolreformers påverkan av den svenska skolan En kunskapsöversikt om hur den svenska skolpolitiken under 90-talet har förändrat den svenska skolan
Author Gullstrand, Emil ; Wollmer, Dennis
Date 2018
Swedish abstract
Vårt syfte har varit att undersöka vad forskningen säger om 90-talets skolreformer och vårt mål har varit att jämföra intentionerna med reformernas faktiska resultat. Blev resultatet av reformerna detsamma som dess intentioner och mål?     Vår övergripande fråga har varit följande: Hur har 90-talets skolreformer påverkat skolan? Vår arbetsprocess började med att funderade ut vad vi ville skriva om och eftersom båda är politiskt intresserade blev det naturligt att skriva om skolpolitik. Under hela vår utbildning har vi fått höra att de reformer som genomfördes under 1990-talet har inneburit stora förändring för den svenska skolan och därför vore det intressant att undersöka detta djupare. Efter att fördjupningsområde bestämts påbörjades en sökningsprocess efter artiklar och annan relevant litteratur med hjälp av Malmö Högskolas bibliotek samt Malmö stads stadsbibliotek.     I resultatdelen redogörs intentionerna och bakgrunderna till reformerna samt deras genomslag och varför resultatet fick det utslag som de fick. De mest explicita resultat som arbetet har visat på är att lärares arbetsvillkor har försämrats. Reformerna har även skapat ett likvärdighetsproblem som i sin tur har inneburit av det har skett en betygsinflaiton i Sveriges skolor. En bidragande faktor till att intentionerna/målen med reformerna fick ett dåligt genomslag är exempelvis att implementeringen av reformerna skedde under en för kort tid samt att lärarnas beredskap var otillräcklig.     I slutsatsen för resultaten samman och sammanfattar de viktigaste slutsatserna som dragits utifrån den forskning och de studier som vi har använt oss av i detta arbete. I diskussionen resonerar vi kring vilka utmaningar som den svenska skolan står inför samt varför vi anser det viktigt att dessa problem synliggörs och behandlas.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunalisering
friskola
betygsinflation
arbetsvillkor
likvärdighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/24334 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics