Bidrar Internetanvändandet till att forma ungdomars identitet och sociala relationer?

DSpace Repository

Bidrar Internetanvändandet till att forma ungdomars identitet och sociala relationer?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bidrar Internetanvändandet till att forma ungdomars identitet och sociala relationer?
Author Gloppestad, Anne ; Vasic Abrahamsson, Verica
Date 2006-05-21
English abstract
The purpose of this has been to examine how much adolescents are influenced by the Internet in forming their identities and creating social relations. We have interpreted our results using psychological theories and theories concerning adolescents. We have come to the conclusion that adolescents are influenced by the Internet when forming their identities and creating social relations.
Swedish abstract
Avsikten med denna uppsats har varit att ta reda på vilken betydelse Internet har för ungdomar vad gäller deras formande av identitet och sociala relationer. För att ta reda på vilken effekt Internet har i dessa avseenden behövde vi ta reda på hur mycket tid tonåringar tillbringar på Internet, vad de gör på Internet och hur mycket insyn vuxenvärlden har i deras Internetanvändande. Vår undersökningsgrupp är tonåringar i åldern 13-16. Vi har bedrivit en tvådelad undersökning varav den ena delen utgjorts av en enkätundersökning och den andra delen av en fältstudie på mötesplatsen Lunarstorm. Enkäten, som innehöll frågor kring ungdomarnas Internetvanor, fylldes i av 65 högstadieelever. Lunarstorm granskades genom att vi under en begränsad tidsperiod slumpvis valde ut 20 användare och analyserade de dagböcker och bildkollage dessa ungdomar hade på sina hemsidor på mötesplatsen. Vi tolkar våra resultat med utgångspunkt från psykologiska personlighetsteorier och teorier kring ungdomskulturer, och vi tycker vi oss kunna se att Internet påverkar tonåringar i deras identitetsskapande och skapandet av sociala relationer. Denna påverkan har vi funnit i form av en övergripande sexualisering av ungdomar där unga flickor exponerar sina kroppar, ett frekvent och övergripande experimenterande med roller, kollektiva forum där destruktivt beteende såsom självskadebeteende är den gemensamma nämnaren, avsaknad av integritet på så vis att man berättar oerhört privata saker för en okänd publik, och även en råhet i kommunikationen ungdomar emellan. Vi menar att påverkan är tydlig och att den kan vara väldigt negativ i och med att många tonåringar inte har vuxna omkring sig som engagerar sig i deras Internetanvändande. För att Internetanvändandet inte ska få negativt inflytande över tonåringarnas identitetsformande och deras sätt att skapa sociala relationer, behöver vuxenvärlden ta sitt ansvar och inte lämna barnen helt ensamma med Internet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject tonåringar
identitet
internet
sociala relationer
Lunarstorm
Handle http://hdl.handle.net/2043/2434 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics