Jakten på det vetenskapliga underlaget. En implementeringsstudie om Öckerömetoden i fyra skånska kommuner

DSpace Repository

Jakten på det vetenskapliga underlaget. En implementeringsstudie om Öckerömetoden i fyra skånska kommuner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jakten på det vetenskapliga underlaget. En implementeringsstudie om Öckerömetoden i fyra skånska kommuner
Author Cronqvist, Beatrice ; Söderström, Mathilda
Date 2018
English abstract
During the years 2016-2019, Malmö University conducts an independent quasi-experimental evaluation of the drug prevention method called Öckerö method. Part of the evaluation aims to ensure how the method has been implemented in the four intervention municipalities during the project period. This is what our bachelor thesis aims at describing. We will try to explain the first year of work on the Öckerö method by conducting a qualitative survey using semi-structured interviews to collect data. What we are examining is the project coordinators' perception of the method and its purpose and how they performed the work on the various core components. To enable a comparative analysis of the purpose, the founder of the method, Håkan Fransson, is also interviewed. The data is processed based on implementation theory explained by both Lennart Lundquist (1987) and Everett Rogers (2002). The results compare, among other things, the implementation of the different components of the method as described by the project coordinators in the intervention municipalities, interpreted by us. The result shows that the purpose is often described uniformly but that the performance of the core components differs between the intervention municipalities. At the same time, the method is described by the founder as flexible and adaptable to the municipality's best abilities and needs, which can explain the large degree of differences in performance. The fact that the performance of the various components has differed between the municipalities causes an analysis of how vague instructions can create scope for action, but also a difficulty in implementation. It further means that a discussion about program integrity becomes relevant as the term aims to describe whether the components of the method were used in whole or in part. Because the purpose is perceived equally, but the performance of the components differs, it becomes difficult to determine whether program integrity can be considered to be achieved.
Swedish abstract
Malmö högskola genomför under åren 2016-2019 en oberoende kvasiexperimentell utvärdering av den drogförebyggande metoden Öckerömetoden. En del av den utvärderingen syftar till att se till hur metoden har implementerats i de fyra interventionskommuner som använt metoden under projekttiden. Det är det här vårt examensarbete ämnar beskriva. Vi kommer försöka redogöra för det första året av interventionskommunernas arbete med Öckerömetoden genom att genomföra en kvalitativ undersökning. Vi använder oss främst av semi-strukturerade intervjuer för att samla data och det vi undersöker är projektsamordnarnas uppfattning om metoden och dess syfte samt hur de genomfört arbetet med de olika kärnkomponenterna. För att kunna genomföra en jämförande analys om syftet intervjuas även grundaren av metoden, Håkan Fransson. Datan bearbetas utifrån implementeringsteori förklarad av både Lennart Lundquist (1987) och Everett Rogers (2002). I resultaten jämförs bland annat genomförandet av metodens olika komponenter såsom beskrivet av projektsamordnarna i de olika interventionskommunerna och tolkat av oss. Resultatet visar att syftet ofta beskrivs enhetligt men att utförandet av kärnkomponenterna skiljer sig mellan interventionskommunerna. Samtidigt beskrivs metoden av grundaren Håkan Fransson som flexibel och anpassningsbar efter var kommuns bästa förmåga och behov, vilket kan förklara den stora graden av skillnader mellan interventionskommunerna. Att genomförandet av de olika komponenterna har skiljt sig åt mellan kommunerna föranleder en analys om hur vaga instruktioner kan skapa handlingsutrymme men också en svårighet i genomförandet. Det innebär vidare att en diskussion gällande behandlingstrohet blir relevant då begreppet syftar till att beskriva om metodens komponenter använts helt eller delvis. På grund av att syftet upplevts lika men genomförandet av komponenterna skiljt sig åt blir det svårt att avgöra om behandlingstrohet kan anses vara uppnått.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Alkohol
Behandlingstrohet
Drogförebyggande
Implementering
Ungdomar
Öckerömetoden
Handle http://hdl.handle.net/2043/24363 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics