Samtal om sexualitet - en självklarhet?

DSpace Repository

Samtal om sexualitet - en självklarhet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samtal om sexualitet - en självklarhet?
Author Jakobsson, Matilda ; Olsson, Clara
Date 2018
English abstract
Background: Sexuality is an essential part of human life and is defined uniquely by each individual. Sexual health can be affected when suffering from a disease or during treatment. Registered nurses are providing holistic care, which include sexuality. Having conversations with patients about sexuality is by many nurses experienced as complicated. Aim: The aim of this literature review is to compile experiences from registered nurses and patients when addressing issues regarding sexuality. Method: A literature review based on eleven scientific articles with a qualitative approach. Scientific articles are identified from CINAHL, PsycINFO and PubMed. The chosen articles are reviewed using SBU’s reviewing template and analyzed according to a content analysis by Graneheim & Lundman. Result: Three themes emerged. The first theme is Who initiate the conversation? with categories Health Care Professionals and Patient. The second theme is Barriers to conversation with categories Lack of knowledge, Lack of training, Prejudice and Medical terms. The third theme is How to talk about sexuality? with categories Nurses appearance, Linguistically, Trust, Communication aids and Time. Conclusion: Health care professionals feel responsible to discuss sexuality with patients, but the topic is often avoided. Patients prefer that health care professionals raise the topic sexuality when needed. A perceptive ability, a trusting relationship and non-judgmental approach is preferable.
Swedish abstract
Bakgrund: Sexualitet är en stor del av många människors liv och definieras unikt av varje individ. Vid sjukdom och behandling kan den sexuella hälsan påverkas. Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden av hela människan, vilket kan innefatta patientens sexualitet. Att samtala om sexualitet med patienten upplevs som en svårighet. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att sammanställa vetenskapliga studier gällande vårdpersonal och patienters upplevelser att samtala om sexualitet. Metod: Litteraturstudien är baserad på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Sökningar utförs i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. En reviderad mall från SBU används vid kvalitetsgranskning. Vidare utförs innehållsanalys utifrån Graneheim & Lundman. Resultat: Resultatet presenteras i 3 teman. Första temat är Vem ska ta upp ämnet? med kategorierna Personal och Patient. Det andra temat är Hinder för samtal med kategorierna Kunskapsbrist, Brist på övning, Fördomar och Medicinska termer. Det tredje temat är Att samtala om sexualitet med kategorierna Bemötande, Språkligt, Tillit, Hjälpmedel samt Tid. Konklusion: Hälso- och sjukvårdspersonal anger att de har ett ansvar att diskutera patientens sexualitet, men ämnet undviks ofta. Patienter önskar att personal tar upp och diskuterar sexualitet då den sexuella hälsan kan påverkas. Genom att vara lyhörd och våga ställa frågor till patienten underlättas samtalet, där en tillitsfull relation, ett rakt och tydligt språk samt ett icke-dömande förhållningssätt är att föredra.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hälso- och sjukvårdspersonal
kommunikation
patient
sexualitet
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/24394 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics