Språkutvecklande estetiska uttrycksformer

DSpace Repository

Språkutvecklande estetiska uttrycksformer

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande estetiska uttrycksformer
Author Lundström, Moa ; El Zaher, Rasha
Date 2018
Swedish abstract
Vi har i denna kunskapsöversikt valt att utreda hur estetiska uttrycksformer kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka på vilka sätt de estetiska uttrycksformerna kan främja dessa elevers språkutveckling. Eftersom det utvalda kunskapsområdet är stort har vi valt att fokusera på bild, musik och drama. Frågeställningen som vi har formulerat tar sikte på de estetiska uttrycksformerna i relation till andraspråkselevers språkutveckling. Vi har under vår informationssökningsprocess utgått från flera databaser där vi funnit många relevanta studier. I resultatavsnittet kommer ett urval av dessa studier att presenteras för att utreda och undersöka på vilka sätt estetiska uttrycksformer kan påverka andrapråkselevers språkutveckling. Avslutningsvis diskuteras studiernas slutsatser under avsnittet Slutsatser och diskussion. I det avsnittet problematiseras även intryck från den verksamhetsförlagda utbildningen i förhållande till uppsatsens syfte. Utifrån studiernas resultat har vi dragit slutsatsen att de estetiska uttrycksformerna har en positiv effekt på första- och andraspråkselevers språkutveckling. Denna positiva effekt tar sig bland annat i uttryck i form av ett utökat ordförråd och bättre självförtroende hos eleverna. Studierna visar även att estetiska uttrycksformer i undervisningen gynnar alla elevers kunskapsutveckling.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject Andraspråkselevers språkinlärning och -utveckling
Bild
Det sociokulturella perspektivet
Drama
Estetik
Estetiska uttrycksformer
Kreativitet
Musik
Handle http://hdl.handle.net/2043/24395 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics