SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK
Author Fernhag, Axel ; Irebo, Christoffer
Date 2018
English abstract
Background: Language barriers are a problematic circumstance for nurses. A limited flow of information has a big impact on patient safety and the nursing process. The use of interpreters is a strategy to overcome language barriers. Both professional interpreters and ad hoc interpreters are used. The demand for interpreter services in Sweden is high and will likely increase in the future. Aim: The aim of the literature review is to illuminate nurses’ experiences of working through an interpreter in health care. Method: A literature review was undertaken with eleven qualitative studies. The studies have been reviewed, analysed and compiled. Findings: The analysis of the articles resulted in five themes: “Availability”, “Quality in the interpretation”, “Emotional commitment and involvement”, “The patients confidence in the interpreter” and “Economic and organizational aspects”. Conclusion: Nurses often use ad hoc interpreters or no interpreter even though they are aware of the negative consequences. The main reasons are lacking availability of professional interpreters and economic factors.
Swedish abstract
Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. Efterfrågan på tolktjänster i Sverige är hög och kommer troligtvis öka i framtiden. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta genom tolk inom hälso- och sjukvård. Metod: En litteraturstudie har genomförts med elva studier av kvalitativ ansats. Studierna har granskats, analyserats och sammanställts. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fem teman: “Tillgänglighet”, “Kvalitet i översättningen”, “Emotionellt engagemang och involvering”, “Patientens förtroende för tolken” samt “Ekonomiska och organisatoriska aspekter”. Konklusion: Sjuksköterskan använder ofta ad hoc-tolkar eller ingen tolk trots att de är medvetna om de negativa konsekvenser som detta medför. Det beror till stor del på bristfällig tillgänglighet till professionella tolkar och ekonomiska faktorer.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Ad hoc-tolk
Patientsäkerhet
Professionell tolk
Sjuksköterskors erfarenheter
Sjuksköterskors upplevelser
Språkbarriär
Handle http://hdl.handle.net/2043/24427 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics