SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fernhag, Axel
dc.contributor.author Irebo, Christoffer
dc.date.accessioned 2018-01-30T12:17:23Z
dc.date.available 2018-01-30T12:17:23Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/24427
dc.description Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. Efterfrågan på tolktjänster i Sverige är hög och kommer troligtvis öka i framtiden. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta genom tolk inom hälso- och sjukvård. Metod: En litteraturstudie har genomförts med elva studier av kvalitativ ansats. Studierna har granskats, analyserats och sammanställts. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fem teman: “Tillgänglighet”, “Kvalitet i översättningen”, “Emotionellt engagemang och involvering”, “Patientens förtroende för tolken” samt “Ekonomiska och organisatoriska aspekter”. Konklusion: Sjuksköterskan använder ofta ad hoc-tolkar eller ingen tolk trots att de är medvetna om de negativa konsekvenser som detta medför. Det beror till stor del på bristfällig tillgänglighet till professionella tolkar och ekonomiska faktorer. en_US
dc.description.abstract Background: Language barriers are a problematic circumstance for nurses. A limited flow of information has a big impact on patient safety and the nursing process. The use of interpreters is a strategy to overcome language barriers. Both professional interpreters and ad hoc interpreters are used. The demand for interpreter services in Sweden is high and will likely increase in the future. Aim: The aim of the literature review is to illuminate nurses’ experiences of working through an interpreter in health care. Method: A literature review was undertaken with eleven qualitative studies. The studies have been reviewed, analysed and compiled. Findings: The analysis of the articles resulted in five themes: “Availability”, “Quality in the interpretation”, “Emotional commitment and involvement”, “The patients confidence in the interpreter” and “Economic and organizational aspects”. Conclusion: Nurses often use ad hoc interpreters or no interpreter even though they are aware of the negative consequences. The main reasons are lacking availability of professional interpreters and economic factors. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Ad hoc-tolk en_US
dc.subject Patientsäkerhet en_US
dc.subject Professionell tolk en_US
dc.subject Sjuksköterskors erfarenheter en_US
dc.subject Sjuksköterskors upplevelser en_US
dc.subject Språkbarriär en_US
dc.title SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK en_US
dc.title.alternative NURSES’ EXPERIENCES OF WORKING THROUGH AN INTERPRETER en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Sunnqvist, Charlotta
dc.contributor.supervisor Vejzovic, Vedrana
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics