Är social housing en del av lösningen på Sveriges bostadsproblematik?

DSpace Repository

Är social housing en del av lösningen på Sveriges bostadsproblematik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är social housing en del av lösningen på Sveriges bostadsproblematik?
Author Persson, Olivia ; Hayani, Sabrin
Date 2017
English abstract
Sweden is basically the only EU country that does not want to build special rental rights for resource-poor households, so-called social housing housing. It has long been very taboo because it is considered stigmatizing and a contributing factor to segregation according to the Swedish politicians. Despite all the critical views on social housing, Boverket has proposed to build for a specific target group due to the crisis situation in the housing market. Therefore, social housing has been highlighted and analyzed to find out if its application is something that would benefit the situation for low and middle income households in the housing market. In order to accumulate enough knowledge about the subject, the study has been successfully completed by means of a literature study which, through a comparative method, gave the opportunity to compare and analyze both of the applications of social housing by Denmark and the Netherlands. The purpose of analyzing the countries´ social housing concept has been to find out if there are any non-stigmatized measures in the Netherlands's application that Sweden could benefit from, as well as how Denmark has succeeded in combining a social housing concept together with a housing policy similar to Sweden's. The study has confirmed a large current need for rental rights for a resource-poor target group. The study also confirms that the Netherlands managed to prevent stigmatization in its social housing concept by, among other things, striving for an optimal strategic location of these homes and allocating them to a broad target group. Since Sweden does not want a housing policy that is associated with the concept of social housing, the conclusion of the study is to retain the term public service and to develop its vision of sustainable social responsibility. The goal is to introduce different strategies that can develop and improve public benefit so that it actually fits all target groups, including low and middle earners. Focus should also be in creating a socially sustainable society while promoting integration. Keywords: housing shortage, social housing, public housing, stigmatization, integration, social mix, segregation
Swedish abstract
Sverige är i princip det enda EU-land som inte vill bygga särskilda hyresrätter för resurssvaga hushåll, så kallade social housing-bostäder. Det har länge varit väldigt tabu med anledning att det anses vara stigmatiserande och en bidragande faktor till segregation enligt de svenska politikerna. Trots alla kritiska synpunkter kring social housing har Boverket, på grund av den rådande krissituationen på bostadsmarknaden, föreslagit att bygga för en specifik målgrupp. Där-för har social housing uppmärksammats och analyserats för att ta reda på om dess tillämpning är något som skulle kunna gynna låg- och medelinkomsttagares situation på bostadsmarknaden. För att samla på sig tillräckligt mycket kunskap kring ämnet, har studien lyckats genomföras med hjälp av en litteraturstudie som sedan genom en komparativ metod gav möjligheten att jämföra och analysera både Danmarks och Nederländernas tillämpning av social housing. Syftet med att analysera ländernas social housing koncept har varit att ta reda på om det finns några icke-stigmatiserade åtgärder i Nederländernas tillämpning som Sverige skulle kunna dra nytta av, samt hur Danmark har lyckats med att kombinera ett social housing koncept tillsammans med en bostadspolitik lik Sveriges. Studien har bekräftat ett stort nuvarande behov av hyresrätter för en resurssvag målgrupp. Studien bekräftar även att Nederländerna lyckats förhindra stigmatisering i sitt social housing-koncept genom att bland annat sträva efter en optimal strategisk placering av dessa bostäder och tilldela de till en bred målgrupp. Eftersom Sverige inte vill ha en bostadspolitik som associeras med begreppet social housing, är slutsatsen av studien att ha kvar termen allmännyttan och utveckla dess vision kring ett håll-bart samhällsansvar. Målet är att införa olika strategier som kan utveckla och förbättra allmännyttan så att den faktiskt passar alla målgrupper, inklusive låg- och medelinkomsttagare. Fokus bör också ligga i att skapa ett socialt hållbart samhälle och samtidigt främja integrationen. Nyckelord: Bostadsbrist, Social housing, Allmännyttan, Stigmatisering, Integration, Social blandning, Segregation
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bostadsbrist
Social housing
Allmännyttan
Stigmatisering
Integration
Social blandning
Segregation
Handle http://hdl.handle.net/2043/24466 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics