Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi

DSpace Repository

Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi
Author Salmi, Minna ; Eriksson, Amanda
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka påverkan av det utomhuspedagogiska arbetssättet på elevers lärande, specifik inom biologiämnet. Vi har valt detta fokus grundat dels i ett delat intresse för naturen samt en ambition om att hitta pedagogiska sätt att föra intresset vidare, men även då vi ser biologi som det bäst anpassade ämnet inom de naturvetenskapliga för vår inriktning, F-3. Den metod vi använt är systematiska informationssökningar efter aktuell forskning i diverse digitala databaser samt ett sökande i fysiskt material på olika bibliotek. Något vi vill lyfta från resultatet är att tillämpandet av utomhuspedagogik inte endast har en positiv inverkan på elevers förståelse för biologiämnet utan även leder till förbättring i gruppens sociala relationer. Förhållningsättet öppnar för ett förändrat relationsmönster – de fasta roller som (ofta)skapas inom 4 väggar utmanas och omskapas när miljö och metod förändras – och en samstämmig bild om ökad delaktighet samt bättre samarbete mellan eleverna ges från samtlig forskning. Parallellt visade resultatet att många pedagoger är negativt förinställda gällande hur elever kan hantera att lära i en utomhusmiljö och tror att de får svårt att koncentrera sig. Den forskning vi tagit del av motbevisar detta: utomhuspedagogiken öppnar upp för elever att visa förmågor som i annan miljö inte kommer fram, klyftan mellan elevers prestationer minskar samt att elever med koncentrationssvårigheter gynnas av de stimuli och den förändring naturen erbjuder. Dessa faktorer i kombination med vinsterna av att koppla lektionens innehåll till faktiska upplevelser och erfarenheter - samt återkopplingsarbete till teoretiskt lärande - leder till ett ökat intresse för naturen och en större förståelse för biologiämnet. En slutsats är att vinsterna från det utomhuspedagogiska arbetssättet sträcker sig från individuella till relationella, kognitiva till motoriska, påverkar positivt både intresse av och förståelse för biologi samt inverkar på såväl den lilla gruppen som samhället i stort. Vi konstaterar en brist på kunskap samt rädsla för att misslyckas som grund för att pedagoger väljer bort utomhusmiljöer som klassrum och vi anser att det behövs en nationell satsning på att standardisera tillämpande av arbetssättet i svenska skolor. Nyckelord: achievement, biologi, biology, elementary, elementary school, elev, elevers lärande, grundskola, interest, naturvetenskap, NO, outdoor, outdoor classroom, outdoor education, understanding, utomhuspedagogik, science, student
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject achievement
biologi
biology
elementary
elementary school
elev
elevers lärande
grundskola
interest
naturvetenskap
NO
outdoor
outdoor classroom
outdoor education
understanding
utomhuspedagogik
science
student
Handle http://hdl.handle.net/2043/24517 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics