Olika faktorers inverkan på elevers lärande

DSpace Repository

Olika faktorers inverkan på elevers lärande

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika faktorers inverkan på elevers lärande
Author Jangenmo, Therese ; Wärnerson, Fannie
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att analysera olika faktorer som spelar in i undervisningen i de lägre skolåldrarna inom naturvetenskapen. Huvudfrågan var: Vilka faktorer gynnar elevers lärande inom undervisningen för de naturorienterande ämnena i lågstadiet? Informationssökningen gav många referenser, nationella såväl som internationella, peerreviewed avhandlingar och artiklar samt litteratur. Under arbetets gång har den aktuella, svenska läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2017) bearbetats. Resultatet visade att den faktor som hade störst inverkan på undervisningen var läraren. Trots att de andra faktorerna även var av stor vikt kunde de ledas tillbaka till lärarens kunskaper, engagemang och verksamhetens kollegiala stöd. På grund av den stora spridningen av elevers kunskaper, motivation och intresse för skolan som finns i varje klass är det av stor vikt att man som lärare är förmögen att anpassa undervisningen för varje enskild elev. Läraren kan inte endast ha ämneskunskaper, utan måste också ha de didaktiska färdigheterna för att undervisa i de naturorienterande ämnena.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 20
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
lärande
lågstadiet
motivation
naturorienterande ämnen
Handle http://hdl.handle.net/2043/24534 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics