Inte bara en förlust av ett barn

DSpace Repository

Inte bara en förlust av ett barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inte bara en förlust av ett barn
Author Fleuron, Fredrika ; Jönsson, Lina
Date 2018
English abstract
NOT JUST A LOSS OF A CHILD A LITERATURE STUDY ABOUT THE WOMAN AND HER PARTNER´S EXPERIENCE DURING MISCARRIAGE FREDRIKA FLEURON LINA JÖNSSON Fleuron, F & Jönsson, L. Not just a loss of a child. A literature study about the woman and her partner´s experience during miscarriage. Degree project in nursing 15 credit points. Malmö University: Faculty of health and society, Department of care science, 2018. Background: A miscarriage is an unpremeditated action by the body, of the expulsion of the embryo from the woman's womb during pregnancy. This spontaneous action does not necessarily mean that there is something wrong with the woman's body, but typically chromosomal abnormalities from an error in cell division play an underlying role. Miscarriages can be considered a common complication of pregnancy amongst healthcare professionals. Subsequently, couples who have a miscarriage experience many wide-ranging emotions such as relief, sadness, shame and loss. Purpose: The purpose of the literature study was to highlight the woman and her partner´s experience during miscarriage. Method: A literature study containing 15 qualitative articles was obtained following database searches in CINAHL, PubMed, PsycINFO and Svemed+. The content analysis was based upon Forsberg and Wengström and generated three overall themes: “Experiences in connection with miscarriage”, Nursing needs during miscarriage and care”, and “Finding meaning and progress”. Result: Having experienced a miscarriage resulted in the parenthood being questioned and prior ideological dreams potentially ending abruptly. The then impending need for information was hurriedly sort after, but the anxiously wait in the interim for a diagnosis was difficult for the couple to deal with. Support for the couple outside the immediate healthcare-professionals was sought primarily from friends and family, but also included social workers, psychologists and therapists. Conclusion: There was both evident differences and similarities in how the woman and her partner experienced and mentally processed the event. How the couple were treated by healthcare professionals coloured the experience and the subsequent processing of the miscarriage. The memory of the miscarriage remains lingering in different ways throughout the individuals lives, not least in the next attempt at pregnancy. Keywords: pregnancy, miscarriage, nursing, partner, healthcare-professionals, experience.
Swedish abstract
INTE BARA EN FÖRLUST AV ETT BARN EN LITTERATURSTUDIE OM KVINNAN OCH HENNES PARTNERS UPPLEVELSER VID MISSFALL FREDRIKA FLEURON LINA JÖNSSON Fleuron, F & Jönsson, L. Inte bara en förlust av ett barn. En litteraturstudie om kvinnan och hennes partners upplevelser vid ett missfall. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. Bakgrund: Missfall är vanligt förkommande och sker oftast tidigt i graviditeten där kroppen själv väljer att avbryta graviditeten. Det betyder inte att det är något fel på kvinnans kropp utan beror oftast på en felaktig sammansättning av embryot vid celldelning. Det kan ses som ett naturligt skeende och betraktas som en vanlig komplikation till graviditeter av sjukvårdpersonal. Men för paret som upplever ett missfall kan det väcka många känslor så som lättnad, sorg, skam samt ses som en förlust. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnans och hennes partners upplevelser vid ett missfall. Metod: En litteraturstudie innehållande 15 studier med kvalitativ ansats inhämtades efter databassökningar i CINAHL, PubMed, PsycINFO och Svemed+. Innehålls-analysen utgick från Forsberg och Wengström och genererade tre övergripande teman: ”Upplevelser i samband med missfall”, ”Omvårdnadsbehov i mötet med vården” samt ”Att hitta mening och gå vidare”. Resultat: Att ha upplevt ett missfall resulterade i att föräldraskapet ifrågasattes och drömmar samt förhoppningar fick ett abrupt slut. Behovet av information var högt där en väntan på en diagnos var svårt för paret att förhålla sig till. Stöd söktes förutom hos sjukvårdspersonal även av vänner och familj, men utgjordes också av kuratorer, psykologer och terapeuter. Konklusion: Det fanns skillnader och likheter i hur kvinnan och hennes partner upplevde och bearbetade händelsen. Hur paret bemöttes av vården färgade upplevelsen och den efterföljande bearbetningsprocessen av missfallet. Minnet av missfallet kunde göra sig påmint på olika sätt genom livet, inte minst i nästkommande graviditet. Nyckelord: graviditet, missfall, omvårdnad, partner, sjukvårdspersonal, upplevelser.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject graviditet
missfall
omvårdnad
partner
sjukvårdspersonal
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/24591 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics